Χαρά Κεφαλίδου: Απαράδεκτες απορρίψεις αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Aρ.Πρωτ.6281/23.04.2021

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως με θέμα: «Απαράδεκτες απορρίψεις αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών​».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

 Θέμα: Απαράδεκτες απορρίψεις αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών

Σύμφωνα με την ΥΑ 148236/Ζ1/ 30-10-2020, (ΦΕΚ 4806/Β/30-102020) που αναφέρεται στη «Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι:

  1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/ μετακίνησης υποβάλλονται αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

 α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στη ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

 β) θάνατος συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

 γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

 δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Επίσης η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν. 4692/2020 αναφέρει ρητά και συγκεκριμένα τους λόγους αποκλεισμού από  την διαδικασία της χορήγησης της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής. Ήτοι:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι ομογενείς,

δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 Επειδή λοιπόν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις των νόμων και των Υπουργικών αποφάσεων και σύμφωνα με καταγγελίες της ΕΣΑμεΑ που γίναμε αποδέκτες, υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ συντρέχουν οι κατά το νόμο και τις σχετικές ΥΑ προϋποθέσεις οι αιτήσεις απορρίφθηκαν αναιτιολόγητα.

Επειδή υπάρχει χαρακτηριστική περίπτωση φοιτητή, που ο πατέρας του απεβίωσε λόγω κορωνοϊού, και σύμφωνα με την παράγραφο β’ του άρθρου 12 της ΥΑ 148236/Ζ1/30-10-2020 δικαιούται μετεγγραφής και παρόλα αυτά απορρίφθηκε. Σημειωτέον δεν εμπίπτει ούτε στις περιπτώσεις του άρθρου 74 παράγραφος 1 του ν. 4692/2020 που αναφέρεται σε αυτούς που αποκλείονται από την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή.

Επειδή δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις φοιτητών που οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν χωρίς όμως να αιτιολογείται η σχετική απόφαση.

 Ερωτάται η  κα Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να διορθωθούν οι αδικίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντικειμενική κρίση και επανεξέταση των υποβληθέντων αιτήσεων;
  2. Είναι στις προθέσεις σας ο επανέλεγχος των σχετικών αποφάσεων για διόρθωση τυχόν παρατυπιών και εσφαλμένης ερμηνείας του νόμου και των υπουργικών αποφάσεων;
  3. Προτίθεστε να εξετάσετε τουλάχιστον τις αιτήσεις θεραπείας που έχουν υποβληθεί σε αρκετές περιπτώσεις με αντικειμενικό τρόπο και από άλλη ανεξάρτητη επιτροπή από την αρχική που τις απέρριψε;
  4. Πως διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα στην κρίση των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών που αφορούν κυρίως κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες φοιτητών, άτομα με σοβαρές παθήσεις, ΑμεΑ και φοιτητές με μεγάλα οικονομικά προβλήματα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου