Χαρά Κεφαλίδου: «Πλήρη πρόσβαση στις δομές επαγγελμ.εκπαίδευσης, κατάρτισης & διά βίου μάθησης σε καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους & εκπαιδευτές με αναπηρία»
Κατάθεση Τροπολογία στο ΝΣ Επαγγελμ.Εκπαίδευσης

Τροπολογία κατέθεσαν με πρωτοβουλία της Χαράς Κεφαλίδου οι Βουλευτές της Κ.Ο. Κίνημα Αλλαγής στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Όλες οι δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, υφιστάμενες και νέες οφείλουν να καταστούν πλήρως προσβάσιμες σε καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές με αναπηρία. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει να ενσωματώσει σε όλες τις θεσμικές και λειτουργικές διαδικασίες της την έννοια και το περιεχόμενο της συμπερίληψης όπως αυτή πηγάζει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αλλά και από το Σύνταγμά μας, άρθρο 21, παρ. 6 και εν προκειμένω στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για την ανεμπόδιστη πρόσβαση σ’ αυτό, των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια για διακρίσεις και αποκλεισμούς σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και για τον λόγο αυτό προτείνεται η διασφάλιση του συμπεριληπτικού χαρακτήρα του μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλα τα όργανα αυτού και της εφαρμογής και παρακολούθησης των αρχών του καθολικού σχεδιασμού και της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησής του.
Ειδικότερα όλες οι δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, υφιστάμενες και νέες οφείλουν να καταστούν πλήρως προσβάσιμες σε καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές με αναπηρία.

Επιπλέον προτείνεται:
α) να συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και των ενηλίκων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, και η ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.
β) η αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του άρθρου 79 να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες του άρθρου 4 «Σχεδιασμός και συντονισμός των πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση και τη νεολαία» του παρόντος σχεδίου νόμου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» προστίθεται οι παρακάτω διατάξεις κατ’ άρθρο ως εξής:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 3 μετά το εδάφιο στ) προστίθεται νέο εδάφιο ζ) ως ακολούθως:
«ζ. Η εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού υποδομών, εξοπλισμών, υπηρεσιών, εκπαιδευτικού υλικού και διαδικασιών με στόχο την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση και η καταπολέμηση της διάκρισης σε βάρος τους. Η καθολική ως άνω προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και η παροχή εύλογων προσαρμογών στους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτές με αναπηρία περιλαμβάνεται σε όλους τους Κανονισμούς Λειτουργίας των δομών του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ».
Άρθρο 2
Στο άρθρο 6, παρ.2 προστίθεται νέο εδάφιο ι) ως ακολούθως:
«ι) ένας (1) εκπρόσωπος των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).
Στο άρθρο 6, παρ. 6 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. αναφορικά με την εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού υποδομών, εξοπλισμών, υπηρεσιών, εκπαιδευτικού υλικού και διαδικασιών και την παροχή εύλογων προσαρμογών για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».

Άρθρο 3
Το άρθρο 79 (που τροποποιεί το άρθρο 66, παρ.1 του π.δ. 18/2018) να εναρμονιστεί με τις προβλέψεις του άρθρου 4 του Σχεδίου Νόμου και να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
«1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των πολιτικών, των δράσεων και των προγραμμάτων στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της διά
βίου μάθησης και της νεολαίας, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, με κύριο σκοπό τη θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με σύγχρονα προσόντα, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης σε ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας, την καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών του συνόλου των νέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.»

Αθήνα, 11-12-2020

Oι Προτείνοντες Βουλευτές

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Μπορείτε να δείτε την Τροπολογία και εδώ.

Σχετικά δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα www.esos.gr