Υπολειτουργία Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας
Κατάθεση Ερώτησης προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Αρ.Πρωτ.2297/02.12.2020

Η έλλειψη ναυτοδιδασκάλων αλλά και οι χρόνιες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και υποδομές έχουν οδηγήσει σε υπολειτουργία τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της χώρας. Το θέμα το είχαν αναδείξει έγκαιρα (ήδη από τον Σεπτέμβριο) με Ερώτησή τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, χωρίς όμως να έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Η βασική αιτία είναι η υποστελέχωση των Ακαδημιών και οι μεγάλες ελλείψεις σε ναυτοδιδάσκαλους, αφού η πλειονότητά τους είναι συνταξιούχοι ναυτικοί του ΕΦΚΑ (πρώην Ν.Α.Τ), στους οποίους, σύμφωνα με τον Νόμο εάν παρέχουν διδακτικό έργο σε ΑΕΝ, επιβάλλεται μείωση της κύριας και επικουρικής τους σύνταξης κατά 30%. Αυτό όπως είναι αναμενόμενο λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι Βουλευτές επανήλθαν σήμερα με νέα Ερώτησή τους, την οποία συνυπέγραψε η Χαρά Κεφαλίδου, προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην Ερώτησή τους ρωτούν αν η Κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξαιρεί τους συνταξιούχους ναυτικούς του ΕΦΚΑ, πρώην Ν.Α.Τ., από τις διατάξεις του σχετικού Νόμου περί μείωσης της τάξης των 30% των κύριων και επικουρικών συντάξεών τους, στην περίπτωση που αυτοί παρέχουν διδακτικό έργο σε ΑΕΝ. Επίσης, ρωτούν τους Υπουργούς αν υπάρχει βούληση στήριξης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προχωρήσουν προκειμένου να ενισχυθούν σε ποιότητα σπουδών, διδακτικό προσωπικό και υποδομές οι ΑΕΝ. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου οι ΑΕΝ της χώρας να μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά και απρόσκοπτα, παρέχοντας στους σπουδαστές το δικαίωμα δωρεάν σπουδών υψηλού επιπέδου, διατηρώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντίστοιχων ιδιωτικών σχολών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

– Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

– Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Υπολειτουργία Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας»

Με την υπ’ αριθμόν Α.Π.: 9423/10-9-2020 Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που είχαμε καταθέσει Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, είχαμε περιγράψει αναλυτικώς την υφιστάμενη κατάσταση στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και είχαμε καταγράψει την καθ’ όλα δικαιολογημένη, εμπεριστατωμένη έλλειψη κινήτρων των συνταξιούχων ναυτικών του ΕΦΚΑ, πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) για να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό τους έργο ως ναυτοδιδάσκαλοι στις Α.Ε.Ν., καθώς η μη εξαίρεσή τους από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4676/2020 (Α’ 67) της 19ης Μαρτίου 2020, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνεπάγεται σοβαρή μείωση της τάξης 30% των κύριων και επικουρικών αποδοχών τους. Παράλληλα, μέσω της κατατεθείσας Ερώτησης είχαμε ενημερώσει και για αναμενόμενα προβλήματα διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020.

Με την υπ’ αριθμόν Α.Π: 1500.1/63946/2020/379/30-9-2020 Απάντηση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γνωρίστηκαν τα εξής: «συνολικά έξι (06) ΙΔΟΧ καθηγητές ναυτικών μαθημάτων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της χώρας γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να μην συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, οι οποίοι και δεν συμμετείχαν. Εν τούτοις, από την 01η /09/2020 οι εξετάσεις των Α.Ε.Ν., διεξάγονται κανονικά, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Σπουδών και τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών επιτήρησης και με γνώμονα την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Σχολών. Όσον αφορά την κάλυψη των τρεχουσών εκπαιδευτικών αναγκών, σημειώνεται ότι, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε όλες τις Α.Ε.Ν. Από τα διατιθέμενα στην αρμόδια Διεύθυνση στοιχεία, αιτήσεις υποψηφιότητας έχουν υποβληθεί και από συνταξιούχους ναυτοδιδασκάλους».

Ωστόσο, μαρτυρίες τόσο σπουδαστών όσο και καθηγητών αναφέρουν ότι οι επιτηρητές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 ήταν ελάχιστοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας επιτηρητής ανά δύο τάξεις,. Επιπλέον, η υποστελέχωση των Α.Ε.Ν. οδήγησε στην κάλυψη ελαχίστων διδακτικών ωρών (1 με 2 ώρες ανά ημέρα) με αποτέλεσμα να χαθεί το εξάμηνο για τους σπουδαστές.

Επιπροσθέτως, στην ως άνω Απάντηση αναφέρεται ότι: «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το διδακτικό έτος 2020-202», ενώ σχετική πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 6ΙΛ4653ΠΩ-8Β4 και Α.Π.: 2904.4/75516/2020 και ημερομηνία ανάρτησης 11-11-2020. Παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της μείωσης των αποδοχών των συνταξιούχων ναυτικών που παρέχουν έργο Ναυτοδιδασκάλου. Η κατάσταση αυτή αποτρέπει έμπειρους, με πλήρη προσόντα, συνταξιούχους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού να υπογράψουν και να αποδεχθούν μία τέτοια πρόσληψη, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται συνήθως ναυτοδιδάσκαλοι μειωμένων προσόντων και έτσι οι Α.Ε.Ν. της χώρας να είναι σήμερα υποστελεχωμένες, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, οδηγώντας συγχρόνως πάρα πολλούς σπουδαστές στις ιδιωτικές σχολές.

Επειδή, η έλλειψη υπευθυνότητας και ανάληψης κατάλληλων πρωτοβουλιών από πλευράς της κυβέρνησης οδηγεί στην υποβάθμιση και την απαξίωση όχι μόνον της λειτουργίας αλλά και του ίδιου του Θεσμού των Α.Ε.Ν..

Επειδή, οι Α.Ε.Ν. αποτελούσαν και εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικότατους φορείς δημόσιας εκπαίδευσης των στελεχών του εμπορικού ναυτικού και ως τέτοιες οφείλει η Πολιτεία να τις ενισχύει, να τις στηρίζει και να τις αντιμετωπίζει.

Επειδή, οι ναυτοδιδάσκαλοι αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία, της τάξης του 90%, του συνολικού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ν.

Επειδή, η μη εξαίρεση των ναυτοδιδασκάλων συνταξιούχων ναυτικών από τον Νόμο Κατρούγκαλου και συνακόλουθα η έλλειψη ανάλογων οικονομικών κινήτρων για αυτούς ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό τους έργο.

Επειδή, με την Ερώτηση που σας καταθέσαμε ως Κίνημα Αλλαγής, σας γνωστοποιήσαμε έγκαιρα τις δικαιολογημένες αντιρρήσεις των συνταξιούχων ναυτικών που παρέχουν διδακτικό έργο στις Α.Ε.Ν., οι οποίοι κατέχουν εξειδικευμένη εμπειρία, υψηλές δεξιότητες και κατάρτιση και κυρίως πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης ως ναυτοδιδάσκαλοι πλήρων προσόντων.

 ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

  1. Σκοπεύετε να προβείτε στην έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα εξαιρεί τους συνταξιούχους ναυτικούς του ΕΦΚΑ, πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ), από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4676/2020 (Α’ 67) περί μείωσης της τάξης των 30% των κύριων και επικουρικών συντάξεών τους, στην περίπτωση που αυτοί παρέχουν διδακτικό έργο σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας;
  2. Υπάρχει βούληση στήριξης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και αν ‘ναι’, σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε προκειμένου να ενισχυθούν σε ποιότητα σπουδών, διδακτικό προσωπικό και υποδομές οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ώστε να λειτουργούν ομαλά και απρόσκοπτα, παρέχοντας στους σπουδαστές το δικαίωμα δωρεάν σπουδών υψηλού επιπέδου, διατηρώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντίστοιχων ιδιωτικών σχολών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση:

  • του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ.
  • του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εδώ.