Χαρά Κεφαλίδου:” Θα είμαστε αυστηροί σε όσα θέματα θεωρούμε ότι οδηγούν στην οπισθοδρόμηση και αδικούν τη νέα γενιά”
Ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Ν/Σ Υπ. Παιδείας: ΑΔΙΠ, ΕΛΚΕ και άλλες διατάξεις 3η Συνεδρίαση-(βίντεο)

«Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας την τοποθέτησή μου στην κατ’ άρθρο επεξεργασία του νομοσχεδίου θα σχολιάσω αυτά που μας προκαλούν απορίες, αντιρρήσεις και θεωρούμε ότι χρειάζονται επεξεργασία και αποσαφήνιση από την Επιτροπή μας.

Τελειώσαμε πριν από λίγο ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της Επιτροπής αυτής, της συζήτησης, δηλαδή, με τους φορείς, όπου ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική η κινείται σε θετική κατεύθυνση. Έχει, όμως, πάρα πολλές ασάφειες και για αυτό έχει νόημα να μπορέσουμε σήμερα στην κατ’ άρθρο, τουλάχιστον, κάποιες από αυτές να τις διευκρινίσουμε.

Ξεκινάω από το άρθρο 3, παραγράφου 2 και παράγραφο 3, εδώ αλλάζουν πάρα πολλά. Τον πρώτο λόγο, λοιπόν, στην καινούρια αρχή της που αντικαθιστά την ΑΔΙΠ, την έχει, πλέον, ο Πρόεδρος. Δεν αποφασίζει το Συμβούλιο, αλλά μία τριμελής Επιτροπή από μια Επιτροπή περνάμε στις δύο και αλλάζουν πάρα πολύ τα προσόντα των υποψηφίων. Δίνεται περισσότερο βάρος στο επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο και αποδυναμώνεται η εμπλοκή σε θέματα ποιότητας και διοίκησης που είναι, όμως, τα πιο σημαντικά για τη θέση αυτή.

Επίσης, δεν είναι απολύτως σαφές, εάν ο Υπουργός μπορεί να αλλάξει τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων και το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Τα άρθρα από το 10 έως το 26 είναι ουσιαστικά μια αναπροσαρμογή του ν.4009/2011, με κάποιες βελτιώσεις, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε.

Στο άρθρο 10, θέλω να σταθώ στην περίπτωση της παραγράφου 1, που, νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις υλικοτεχνικές υποδομές καθώς και την επάρκεια και την ποιότητα που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων.

Συνεπώς, θα έπρεπε, κατά την κρίση μας, να τροποποιηθεί και να διατυπωθεί ως εξής: « Η ποιότητα των υποστηρικτικών υποδομών, όπως και οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας και οι υλικοτεχνικές υποδομές», εάν θέλετε αυτό μπορώ να σας το δώσω και γραπτώς.

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για κάθε Α.Ε.Ι. η Ακαδημαϊκή Μονάδα και η προγραμματική συμφωνία που έχει συνάψει με το Υπουργείο Παιδείας.

Άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5: Επειδή πραγματικά δεν είναι ζητούμενο η τιμωρία των Α.Ε.Ι., αλλά η ανάπτυξή τους σε ένα πλαίσιο που η πολιτεία είναι αρωγός και συνδράμει στις προσπάθειες που θα γίνονται σε ένα καλά δομημένο σύστημα αποτίμησης θεωρούμε, ότι και εδώ θα πρέπει να υπάρξουν βελτιωτικές τροποποιήσεις να μην είναι, δηλαδή, τιμωρητική η όποια απόφαση παίρνεται σε σχέση με τα Πανεπιστήμια.

Παράγραφος 8: Αναφέρθηκε και χθες στη συζήτηση επί της αρχής, ενώ στο άρθρο 2 περιγράφεται ρητά η αποστολή της καινούργιας ΑΔΙΠ, στην οποία ανήκει η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι., έρχεστε στο άρθρο 12 στην παράγραφο 8 και λέτε, ότι η πιστοποίηση της ποιότητας μπορεί να υποκαθίσταται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού που ορίζεται με απόφαση του ΣΑΠ. Δηλαδή, η πιστοποίηση δεν θα γίνεται από την ίδια Αρχή και πραγματικά η απορία μας είναι στο τι ακριβώς χρησιμεύει και ποιον εξυπηρετεί η υποκατάσταση της Αρχής.

Άρθρο 15 «Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού»: Παρατηρούμε ότι στη διαδικασία σύναψης προγραμματικών συμφωνιών από την πλευρά του Α.Ε.Ι. δεν συμμετέχει πλέον η Σύγκλητος, η οποία με το προ ισχύον καθεστώς ενέκρινε τα σχέδια συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Δεν συμμετέχουν επίσης ούτε οι Κοσμητείες των Σχολών με σχετικές εισηγήσεις, συμμετέχει μόνο ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι..
Βρίσκουμε ότι οι συμφωνίες αυτές είναι θετικές και έχουμε δύο σημαντικές παρατηρήσεις να κάνουμε για την αποτελεσματική ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός, ότι πρώτη φορά στην αποτίμηση και αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης των προγραμματικών συμφωνιών φαίνεται να υπάρχει μια αμφίδρομη – και πρέπει να το εξετάσουμε και να το περιλαμβάνει και ως προς το οικονομικό σκέλος – σχέση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου. Για την επίτευξη δε της αποστολής του ένα Α.Ε.Ι. ή μια Ακαδημαϊκή Μονάδα θα πρέπει να εξετάζεται, εάν είχε την έγκαιρη προβλεπόμενη από την προγραμματική συμφωνία χρηματοδότηση και το απαραίτητο προσωπικό.
Συνεπώς, η γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να εξετάζει και να αποτιμά το αποτέλεσμα με βάση το βαθμό υποστήριξης και χρηματοδότησης που είχε το Α.Ε.Ι. ή η Ακαδημαϊκή Μονάδα από την πολιτεία.

Το δεύτερο είναι, ότι η επίτευξη των στόχων ενός Α.Ε.Ι. δεν εξαρτάται από την κατανομή της χρηματοδότησης, αλλά κυρίως από την ίδια τη χρηματοδότηση. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να εκφράζει η Αρχή γνώμη για την κατανομή της χρηματοδότησης, αλλά για το αν η υποστήριξη και ο βαθμός τήρησης της προγραμματικής συμφωνίας που περιλαμβάνει νέες θέσεις, δημόσιες επενδύσεις, θεσμικό πλαίσιο και όλα αυτά, ήταν αρκετή για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας.

Συνεπώς, το σχετικό εδάφιο της παραγράφου 3 θα πρέπει να διορθωθεί ως εξής: «Η γνώμη της ΕΘΑΑΕ αφορά στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενώ ως προς το οικονομικό σκέλος η ΕΘΑΑΕ εκφράζει γνώμη μόνο ως προς την επάρκεια της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης και υποστήριξης στα Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων της προγραμματικής συμφωνίας».

Άρθρο 16 «Κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι.». Πάρα πολλή κουβέντα έχει γίνει στην πρωινή συζήτηση για το περίφημο 80-20. Το πρόβλημα με το άρθρο αυτό είναι ότι δεν εξειδικεύει πού θα κατανεμηθεί το 20% της δημόσιας χρηματοδότησης. Πάει στα πανεπιστήμια; Πάει στα τμήματα; Σε εργαστήρια; Σε κέντρα αριστείας; Σε αυτούς που πρωτεύουν κάθε κατηγορία;

Με ποια κριτήρια από την άλλη, δεδομένου του διαφορετικού μεγέθους των Ιδρυμάτων;

Με γνώμονα τι;

Την ετήσια βελτίωση;

Επισημαίνω για άλλη μια φορά, ότι υπάρχει ασάφεια που αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και επιστρέφω λέγοντας, κυρία Υπουργέ, ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να λειτουργεί διαμορφωτικά και όχι τιμωρητικά σε καμία περίπτωση.

Επομένως, η επιπρόσθετη χρηματοδότηση, πρέπει να αποτελεί εργαλείο που θα βοηθήσει τα πανεπιστήμια να αναπτυχθούν, να ενισχυθούν και να εκμεταλλευθούν δυνατά σημεία που μπορεί να έχουν. Ακόμη, να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αδυναμίες τους, να επιτύχουν τους στόχους τους και να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές τους. Έτσι, θα πρέπει να συναρτάται με τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει το πανεπιστήμιο, προκειμένου να πετύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους. Αντικείμενο αυτής της νέας Αρχής είναι η αποτίμηση και η πιστοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και η χρηματοδότηση αποτελεί αντικείμενο καθαρά της πολιτείας. Στη διαδικασία χρηματοδότησης θα πρέπει να αξιολογείται και ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίνεται η πολιτεία και στις δικές της υποχρεώσεις.

Άρθρο 19, μιλάμε για τα Κέντρα Αριστείας. Δυστυχώς, τα Κέντρα Αριστείας δεν περιγράφονται πουθενά. Θυμίζω, ότι είναι θεσμοθετημένα με το άρθρο 75 του ν.4009/ 2011. Για εμάς αποτελούν μια πρακτική προς τη θετική κατεύθυνση, δημιουργούν κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της επιβράβευσης θα πρέπει να συνδεθούν με επιπρόσθετη χρηματοδότηση πέρα από τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Στον νόμο, επίσης θα πρέπει να εξειδικευθεί περαιτέρω τόσο η δομή των κριτηρίων αξιολόγησης όσο και ο βαθμός βαθμολόγησης των Κέντρων Αριστείας, αλλά και η πρόσθετη στήριξη προς αυτά γιατί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδεθεί η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με τα Κέντρα Αριστείας.
Έχουμε ένα ερώτημα, το οποίο δεν έχει εισακουστεί μέχρι σήμερα. Θέλουμε να μας πείτε τα διαϊδρυματικά προγράμματα που δεν αναφέρονται πώς θα πιστοποιούνται. Προφανώς, πρόκειται για παράλειψη και ίσως έχει νόημα εδώ να συμπληρωθεί, αφού πρώτα συζητηθεί.

Να πω τώρα για τους ΕΛΚΕ. Το κεφάλαιο Β΄ που είναι από το άρθρο 20 έως το 27, περιέχει ρυθμίσεις διαδικαστικού χαρακτήρα για τη λειτουργία των ΕΛΚΕ. Θεωρούμε, όμως, ότι δεν επιλύει το βασικό ζήτημα που είναι και αίτημα της Συνόδου των Πρυτάνεων για απαλλαγή των ΕΛΚΕ από τις διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού, καθώς ακόμη εξακολουθούν να είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για εμάς είναι ένα άτολμο βήμα, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, παρόλα αυτά κατανοούμε την προσπάθεια να δημιουργήσετε ένα πιο ευέλικτο και πιο λειτουργικό περιβάλλον για τους ΕΛΚΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη διαφάνεια. Διατηρώντας, λοιπόν, το δημόσιο λογιστικό στην διαχείριση των ΕΛΚΕ, θεωρούμε ότι υπάρχει μια αυστηρή γραφειοκρατία και γι’ αυτό προτείνουμε κάποιες παρεμβάσεις που ίσως να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς, σε ό,τι αφορά προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών που έχει ανάγκη σε συνεχή βάση ο κάθε ΕΛΚΕ και τα προγράμματα που διαχειρίζεται. Περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας είναι ό,τι πιο σύνηθες υπάρχει σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή μετακινήσεις μελών ΔΕΠ και ερευνητικού προσωπικού, αναλώσιμα και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί μείωση λειτουργικού κόστους των ΕΛΚΕ, μείωση στην απασχόληση του προσωπικού σε θέματα ρουτίνας, πράγμα που θα επιτρέψει να εστιαστούν σε περισσότερο σημαντικά διαχειριστικά θέματα τόσο το διοικητικό προσωπικό όσο και τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν σε αυτά τα έργα.

Κεφάλαιο Γ’ άρθρα 28 έως 32. Εδώ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, με εξετάσεις και εξέταστρα. Προφανώς, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα, όμως, είναι πως δεν μας λέτε πώς γίνεται, γιατί εδώ απ’ ό,τι φαίνεται φτιάχνονται επιτροπές επί επιτροπών. Δηλαδή, επιτροπή εποπτική επιστημονική, επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων, επιτροπή εξεταστικού κέντρου και επειδή έχουμε κάνει αιματηρές προσπάθειες για περιστολή δαπανών, περάσαμε και περνάμε κρίση, έχουμε μεγάλη απορία γιατί τόσος επιτροπές, γιατί τόση αύξηση της γραφειοκρατίας. Εγώ θα σας πω το πιο προφανές, υπάρχει στο Υπουργείο ο Διόφαντος, που έχει και την ευθύνη του myschool, γιατί να μην ασχολείται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Εμπειρία υπάρχει, προσωπικό έμπειρο υπάρχει, γιατί να μη το σκεφτούμε σε αυτή τη λογική. Εμάς από την άλλη, σας το είπα και στις προηγούμενες συνεδριάσεις και το λέω πάντα, μας ενδιαφέρει να μας δώσετε και ένα σκελετό με τις βασικές σας αρχές.
Που λέτε, που αποσαφηνίζετε που παίρνει ένα παιδί το κρατικό πιστοποιητικό; Πουθενά. Το σχέδιο που είχαμε εμείς έλεγε, ότι η Γ` Γυμνασίου, που είναι η ολοκλήρωση της βασικής εκπαιδευτικής προσπάθειας που ξεκινάει η ελληνική Εκπαίδευση για να κλείσει ένας κύκλος βασικής εκπαίδευσης των παιδιών, είναι το καταληκτικό όριο στο οποίο ένας μαθητής, εκτός από το απολυτήριο Γυμνασίου, μπορεί να έχει και δύο πιστοποιήσεις, πιστοποίηση Γλωσσομάθειας και πιστοποίηση Πληροφορικής. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει διδαχθεί από το Δημοτικό, να έχει τις απαιτούμενες ώρες το αντικείμενο της Πληροφορικής και των ξένων Γλωσσών, ώστε κάποια στιγμή στην Γ` Γυμνασίου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια και να έχει στα χέρια του ένα πιστοποιητικό Πληροφορικής και Γλωσσομάθειας. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη ελάφρυνση για την ελληνική οικογένεια, στο νομοσχέδιο όμως δεν γίνεται καμία αναφορά, δεν δίνετε καμία εικόνα για το πώς το σκέφτεστε.

Προβλέπονται, πλην της αναστολής της λειτουργίας των 37 ακαδημαϊκών Τμημάτων που προέκυψαν και διάφορες άλλες άσχετες ρυθμίσεις σε όλο αυτό το κεφάλαιο Δ, ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με διαδικαστικό χαρακτήρα. Το μεσημέρι, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους, έλαβα γνώση ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα και θα σας αναφέρω ένα από αυτά. Μιλάω για το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, το οποίο λειτουργεί πια στο ΠΑ.Δ.Α.. Αυτό πια λειτουργεί ως καθολικό διάδοχο σχήμα της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί φοιτητές, συνεχίζει την εκπαιδευτική του λειτουργία, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το άρθρο 60 του ν.4610/2019 και φυσικά η έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών γίνεται το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την πιστοποίησή του. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί, ότι εκεί λειτουργούν και προγράμματα μεταπτυχιακά. Αυτά «τρέχουν» τώρα και θέλω λίγο, με κάποιο τρόπο, να αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με όλα αυτά τα προγράμματα που είναι εν εξελίξει, έχουν ήδη φοιτητές που σπουδάζουν και τι μέριμνα θα υπάρξει για όλους αυτούς τους φοιτητές και για τα Τμήματα αυτά, που ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή σε «ομηρία».

Το άρθρο 39 είναι για τον καθορισμό κριτηρίων για τις αποσπάσεις. Πως επιλέγησαν οι αναπληρωτές Εκπαίδευσης; Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Υπάρχει λίστα κύριε Υπουργέ; Κάποια στιγμή λοιπόν, πιστεύουμε ότι πρέπει και εσείς να αποφασίσετε ή θα καταργήσετε το νόμο Γαβρόγλου – που θυμάστε πάρα πολύ καλά, ότι τον είχατε καταψηφίσει και εσείς- ή θα πείτε καθαρά, ότι για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή σας βολεύει και σας εξυπηρετεί και γι’ αυτό συνεχίζετε με βάση τον νόμο Γαβρόγλου, χωρίς να κάνετε καμία απολύτως αλλαγή, τροποποιώντας τον μόνο καταλλήλως, ανάλογα πως σας βολεύει.

Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν αυτοί, δεν ξέρουμε πώς επιλέγονται, με τι προσόντα, εάν υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των προσόντων τους και θέλω να σας πω, ότι σε όλες τις διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο πράγμα που οφείλουμε όλοι μας, είναι να διασφαλίζουμε νομιμότητα και διαφάνεια. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα από τα δύο. Δυστυχώς βρίσκεστε ακόμη στην νοοτροπία της διευθέτησης και όσο πιο γρήγορα φύγετε από αυτήν, τόσο καλύτερα και για τη χώρα.

Το άρθρο 40, είναι οι ρυθμίσεις για τον τρόπο αναπλήρωσης προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων. Συνεχίζουν τα «μπαλώματα». Εδώ πάλι έχουμε τον ν.4547 του κ.Γαβρόγλου που είχατε καταψηφίσει. Στις συναντήσεις που κάναμε κατ’ ιδίαν στο Υπουργείο- και σας ευχαριστούμε για αυτό, τρεις φορές μέχρι τώρα, έχω θέλω να είμαι δίκαιη απέναντι στο Υπουργείο- μας ενημέρωσε ότι θα προχωρήσετε άμεσα να φέρετε σχέδιο νόμου που θα αφορά τις Δομές Εκπαίδευσης. Δεν το έχουμε δει μέχρι σήμερα. Χωρίς σχέδιο και χωρίς να προχωράνε βασικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Εκπαίδευση, δεν έχουμε μπούσουλα και δυστυχώς, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε χρησιμοποιώντας την αντιμεταρρύθμιση Γαβρόγλου- γιατί σε κάποια πράγματα βολεύει- καταδικάζοντάς την δε για τα αρνητικά αποτελέσματα που επιφέρει. Κάνετε, λοιπόν, συμπληρώσεις αναπλήρωσης διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, χωρίς να προσδιορίζετε το χρονικό διάστημα ή δεν μας λέτε, αν θα κρατήσουν ταυτόχρονα και τις δύο αρμοδιότητες.

Είναι πάρα πολύ πρόχειρο, πάρα πολύ βιαστικό. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια νομοθέτηση και θα σας πω ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ο αναπληρωτής ορίζεται από τον περιφερειακό διευθυντή. Με ποια διαδικασία; Ο κολλητός του κολλητού;

Άρθρο 41. Ρυθμίσεις στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την χορήγηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Ασάφειες υπάρχουν κι εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά η δέσμευση της πολιτείας ότι υπάρχει ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα όπου διδάσκονται τα σχετικά μαθήματα. Δεν υπάρχει σχέδιο πρόσληψης σχετικών εκπαιδευτικών. Έχει προβλέψει το Υπουργείο την παροχή ηλεκτρονικού υπολογιστή για κάθε μαθητή; Θα βγει κάποια προκήρυξη; Στο επόμενο σχολικό έτος, οι σχολικές δομές θα είναι έτοιμες να υλοποιήσουν το όποιο πρόγραμμα αποφασιστεί. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται φλυαρίες, αλλά δεν είναι φιλοσοφικά ερωτήματα. Πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί στην διατύπωση του σχετικού άρθρου δεν υπάρχουν. Θα σας πω ότι διαβάζοντας τα σχόλια της διαβούλευσης μία καθηγήτρια πληροφορικής λέει ότι πάνω από το 90% των μαθητών της γ΄ γυμνασίου ουδεμία γνώση έχουν με το αντικείμενο της πληροφορικής. Υποτίθεται ότι τρεις χρονιές διδάσκονται πληροφορική, έχουν υποτίθεται διδαχτεί word, excel και εκτός από Instagram, Facebook και παιχνίδια, δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Υπουργείο δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζει, αλλά είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να μας πείτε πως το σκέφτεστε.

Άρθρο 44. Πολύ καλά κάνετε και στέλνετε γυμναστές που είναι επιπλέον και περισσεύουν στα σχολεία να καλύψουν κενά όπου υπάρχουν, αλλά αυτό προέκυψε διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε μία ώρα γυμναστικής από τα ολοήμερα σχολεία. Με αυτή την ιστορία οι μαθητές στερήθηκαν μία ώρα χορού, μία ώρα να έχουν καλύτερη ποιότητα στην σωματική τους υγιεινή. Η μείωση του αποκλεισμού και η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, είναι από τα βασικά στοιχεία της κοινωνία του αύριο και αυτό πρέπει να τους το παρέχουμε.

Σχετικά με το άρθρο 46 στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας προφανώς και συμφωνούμε, αλλά πείτε μας στην περιφέρεια πώς θα το κάνετε.

Θέλω να κλείσω με το άρθρο 50, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύς λόγος. Κύριε Υπουργέ, θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιη. Είπατε χθες ότι όντως υπάρχουν δεσμεύσεις της χώρας και έχετε δίκιο. Η Ελλάδα στα πλαίσια της λειτουργίας της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τις ντιρεκτίβες που υπάρχουν. Φυσικά και ορθώς υπάρχει νομοθεσία η οποία μέχρι τώρα έχει προδιαγράψει την πορεία αυτής της εξέλιξης. Εννοώ τον τρόπο με τον οποίο κάποια πράγματα σε ότι αφορά την ρύθμιση του επαγγέλματος στη χώρα μας, τους τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης, έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Θα σας το διαβάσω για να μην έχουμε παρερμηνείες: «για την άσκηση νομοθετικά ρυθμισμένου επαγγέλματος στη χώρα μας, όσον αφορά τους τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης, απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών που προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ημεδαπής ή ισότιμης ή αντιστοίχως από το ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα με βάση το ΠΔ 38/2010 ή επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων κολεγίων με τους αντίστοιχους των πανεπιστημίων με βάση το ΠΔ 38/2010». Εάν υπάρχει εξαίρεση σε κάποια από τις τρεις περιπτώσεις, είναι παράνομη γιατί μέχρι στιγμής έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Επομένως, το θέμα δεν είναι η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 50. Η διάταξη αυτή είναι σωστή και αποτελεί συνέχεια του άρθρου 168 του νόμου 4635/2019.

Αυτό το νόμο τον ψηφίσαμε πρόσφατα και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση, όμως αυτό το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συνεννοηθούμε, είναι ότι η αναγνώριση των πτυχίων ή των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να συγχέεται με το πλαίσιο των προσλήψεων στην εκπαίδευση. Με αυτό θέλω να πω, ότι η κατοχή πτυχίου νομικής ή πολιτικού μηχανικού δεν σε εντάσσει αυτόματα στην άσκηση του επαγγέλματος. Άρα, το τι εκπαιδευτικό θέλουμε και το πώς προσλαμβάνεται, ΑΣΕΠ , προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, παιδαγωγική επάρκεια, μαθητεία και όλα αυτά, στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ένα ευρύτερο θέμα και εντάσσεται στο τι σχολείο και τι εκπαίδευση θέλουμε.

Το πρόβλημα, λοιπόν, σήμερα σε ό,τι αφορά στους πτυχιούχους και τις προσλήψεις υπάρχει, γιατί δυστυχώς, θα σας το πω, η Ν.Δ. εξακολουθεί να έχει σε ισχύ των απαράδεκτο νόμο των προσλήψεων του κ. Γαβρόγλου και δεν πήρε στα χέρια της, δεν τόλμησε να επανιδρύσει και να επαναλειτουργήσει θεσμούς, που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να σκεφθεί λίγο διαφορετικά, να ξεμπερδέψει αυτό το κουβάρι στο οποίο βρεθήκαμε και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τυχοδιωκτισμός από τη μεριά σας. Χρησιμοποιείτε ως πρόφαση το νόμο Γαβρόγλου, τον οποίο καυτηριάζαμε όλοι εδώ μαζί και από την άλλη δεν έχετε δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο ή δεν έχετε βάλει ένα πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αγκυλώσεις.

Κλείνω, λέγοντας ότι για το Κίνημα Αλλαγής, θα το πω για ακόμη μια φορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της παιδείας. Θέλουμε να είμαστε συνοδοιπόροι σε ό,τι θετικό φέρει η Κυβέρνηση, όμως θα είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί στην κριτική μας σε όσα θέματα θεωρούμε ότι οδηγούν στην οπισθοδρόμηση και αδικούν τη νέα γενιά που είναι το μέλλον αυτής της χώρας και ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ.»

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: