Τρόπος τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ)
Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π.Σκουρλέτη (με αρ.πρωτ.880) κατέθεσε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου η Βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, για τον άδικο τρόπο τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ).

Ειδικότερα, στην αρχή της Ερώτησής της, η Βουλευτής υπογραμμίζει ότι:”για τους νέους σταθμούς ΣΗΘΥΑ που ενεργοποιείται η σύνδεσή τους ή τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α’/7.4.2014) δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή του τρόπου τιμολόγησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τελική τιμή μεταξύ των «παλαιών» και «νέων» σταθμών ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούνται για παραγωγή αγροτικών προϊόντων, σε βάρος των «νέων» σταθμών. Αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για την προσέλκυση επενδυτών στον αγροτικό τομέα, και στην πλέον ανερχόμενη και σύγχρονη δραστηριότητα των υδροπονικών θερμοκηπίων“.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στις 4 Νοεμβρίου 2015  κατέθεσε σχετική τροπολογία η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Ωστόσο, ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης την είχε καθησυχάσει, προβαίνοντας σε προφορικές διαβεβαιώσεις επί του θέματος, αλλά έως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως σχετική ρύθμιση και το ζήτημα έχει μπει απλά στο συρτάρι.

Η Βουλευτής, ρωτά τον Υπουργό πώς διασφαλίζονται υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο σύγχρονων θερμοκηπιακών μονάδων υδροπονίας με ΣΗΘΥΑ, με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε να ευνοηθεί μία μόνο συγκεκριμένη ομάδα ενδιαφερομένων, των «παλαιών» ΣΗΘΥΑ και αν θα αρθεί η άδικη διάκριση αυτού του μέτρου τιμολόγησης δύο ταχυτήτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη

Θέμα: Τρόπος τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ).

Με το άρθρο 16 του ν. 4273/202014 (ΦΕΚ 146/τ. Α’/11.7.2014) «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» τροποποιήθηκε η υποπαράγραφος ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α’/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», και αναπροσαρμόστηκε ο τρόπος τιμολόγησης (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) στις περιπτώσεις που η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (και εφόσον η παραγωγή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού), είτε διατίθεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης πόλεων. Ωστόσο, η αναπροσαρμογή αυτή περιλαμβάνει μόνο τις μονάδες που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4254/2014 βρίσκονταν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική).

Για τους νέους σταθμούς ΣΗΘΥΑ που ενεργοποιείται η σύνδεσή τους ή τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4254/2014 δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή του τρόπου τιμολόγησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τελική τιμή μεταξύ των «παλαιών» και «νέων» σταθμών ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούνται για παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, η διαφοροποίηση αυτή σε βάρος των «νέων» σταθμών, αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για την προσέλκυση επενδυτών στον αγροτικό τομέα, και στην πλέον ανερχόμενη και σύγχρονη δραστηριότητα των υδροπονικών θερμοκηπίων. Η επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στη χώρα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την είσοδο νέων σύγχρονων θερμοκηπιακών μονάδων υδροπονίας με ΣΗΘΥΑ, οι οποίες αν και προβλέπεται να είναι περιορισμένες στον αριθμό, λόγω υψηλού κόστους, θα έχουν έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα και θα δημιουργήσουν πολυάριθμες, υγιείς, άμεσες και έμμεσες, θέσεις εργασίας.

Στις 4 Νοεμβρίου 2015 κατέθεσα σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο με θέμα “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις” η οποία όμως δεν έγινε δεκτή.

Παρότι τότε, πριν ένα περίπου χρόνο, ο Υπουργός κος Σκουρλέτης με είχε καθησυχάσει, προβαίνοντας σε προφορικές διαβεβαιώσεις επί του θέματος, έως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως σχετική ρύθμιση και το ζήτημα έχει μπει απλά στο συρτάρι.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πώς διασφαλίζει το Υπουργείο υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο σύγχρονων θερμοκηπιακών μονάδων υδροπονίας με ΣΗΘΥΑ;
2. Με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε να ευνοηθεί μία μόνο συγκεκριμένη ομάδα ενδιαφερομένων, των «παλαιών» ΣΗΘΥΑ;
3. Θα αρθεί η άδικη διάκριση αυτού του μέτρου τιμολόγησης δύο ταχυτήτων;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Χαρά Κεφαλίδου