Χαρά Κεφαλίδου: Άμεσος κίνδυνος για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα εξαιτίας του Ν. 5027/2023.
Κατάθεση Αναφοράς προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αναφορά κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 10 Απριλίου 2023, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευσμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς  Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη, Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, με αφορμή την επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, με την οποία εκφράζουν την έντονη δυσφορία του ερευνητικού προσωπικού για την, για πολλοστή φορά, αρνητική και απαξιωτική αντιμετώπιση των Ερευνητικών Κέντρων και του ερευνητικού έργου που επιτελούν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:   Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

              Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

              Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως      

Θέμα:  «Άμεσος κίνδυνος για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα εξαιτίας του Ν. 5027/2023».

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, με την με Αρ. Πρωτ.: Εξ./563/2023/3-4-2023 επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, εκφράζει την έντονη δυσφορία του ερευνητικού προσωπικού για την, για πολλοστή φορά, αρνητική και απαξιωτική αντιμετώπιση των Ερευνητικών Κέντρων και του ερευνητικού έργου που επιτελούν.

Στην επιστολή τους κάνουν αναφορά στις διατάξεις του νέου νόμου 5027/2023 (ΦΕΚ Α΄ (ΦΕΚ A’ 48/02-03-2023), με θέμα: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα:

  • Στο άρθρο 20 προβλέπεται: «οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πραγματοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού.».
  • Στο άρθρο 36 αναφέρεται: «καταργείται από 1/7/2023 το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ακολουθούσαν τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και τα ΑΕΙ για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (κυρίως νέων επιστημόνων), αναγκαίου για την υλοποίηση ερευνητικών έργων/προγραμμάτων (συμβάσεις ΙΔΟΧ και έργου).».
  • Στο άρθρο 35 αναφέρεται: «έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α’ 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ.»

Η διαδικασία που προβλέπεται με τον νέο Νόμο είναι ότι μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν καταστάσεις με το προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη και σε συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Ο προγραμματισμός αποστέλλεται μέχρι το τέλος Ιουλίου στην Προεδρία της Κυβέρνησης και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνουν, αυτή η χρονοβόρα και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία προσλήψεων νέου τακτικού προσωπικού είναι εντελώς ασύμβατη με τις ανάγκες και τη διαδικασία υλοποίησης των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων.

Ο κίνδυνος από 1/7/2023 να μην μπορούν τα ΕΚ και τα ΑΕΙ να πραγματοποιούν προσλήψεις έκτακτου προσωπικού είναι άμεσος και θα οδηγήσει στη μη εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα καθώς και στη διακοπή της απασχόλησης χιλιάδων νέων επιστημόνων.

Σας επισυνάπτω τη σχετική επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, ζητώντας να τη λάβετε υπόψη και να προβείτε στις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους για να αποφευχθούν οι έντονες δυσλειτουργίες στην εκτέλεση των ερευνητικών έργων στα Ερευνητικά Κέντρα.

Η αναφέρουσα Βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών εδώ.