Χαρά Κεφαλίδου: Κατάθεση Τροπολογίας για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνων, Δασολόγων και Ιχθυολόγων, 5ετούς φοίτησης – Τροποποίηση του αρθρ. 1 του Π.Δ. 344/2000.
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή με Αρ. Πρωτ.: 1679/162/29-03-2023

Τροπολογία για την «Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνων, Δασολόγων και Ιχθυολόγων, 5ετούς φοίτησης – Τροποποίηση του αρθρ. 1 του Π.Δ. 344/2000» κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο σχέδιο νόμου του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σ/ν του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις”

Θέμα: «Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνων, Δασολόγων και Ιχθυολόγων, 5ετούς φοίτησης – Τροποποίηση του αρθρ. 1 του Π.Δ. 344/2000»

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Το θέμα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων όλων των νέων Τμημάτων των ΑΕΙ, κατεύθυνσης γεωπονίας, δασολογίας και ιχθυολογίας 5ετούς φοίτησης, προέκυψε κυρίως λόγω κατάργησης των ΤΕΙ και τη δημιουργία νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας αλλά και όσων Τμημάτων ιδρύθηκαν μετά την τροποποίηση του ΠΔ 344/2000 με το ν. 4262/2014..

Για τους πτυχιούχους αυτούς, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα νομοθετική πρόβλεψη, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη διαδικασία απονομής τους, γεγονός που καθιστά αδύνατη την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Τα Τμήματα αυτά με τους Ν. 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, μετεξελίχθηκαν σε πενταετή, απέκτησαν νέα προγράμματα σπουδών Πανεπιστημιακού Επιπέδου, κατατεθειμένα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και δέχθηκαν τους πρώτους εισακτέους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η απόκτηση του πτυχίου τους, για άλλα από αυτά ισοδυναμεί και με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master), ενώ ήδη λειτουργούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανωτέρω καθορίστηκαν για πρώτη φορά με το Π. Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), ενώ το 2014, με το άρθρο 41 του Ν. 4262/2014 (Α’ 114) τροποποιήθηκε το παραπάνω άρθρο του Π. Δ. και καθορίστηκε η προέλευση των συγκεκριμένων πτυχιούχων/δικαιούχων. Με αποτέλεσμα η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου, Δασολόγου Ιχθυολόγου να επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους των Ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014. Επειδή όμως με τη κατάργηση των ΤΕΙ και τη δημιουργία νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας, μεταγενέστερα της τροποποίησης του Π. Δ. 344/2000 – (ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000), με το άρθρ. 41 του ν. 4262/2014, τα Τμήματα  κατεύθυνσης γεωπονίας, δασολογίας και ιχθυολογίας, πενταετούς φοίτησης, που προήλθαν από αυτές, όπως είναι λογικό, δεν μπορούσαν να περιληφθούν στην εν λόγω ρύθμιση.

Κατά συνέπεια οι απόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, παραμένουν χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και δεν μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στερούμενοι τη δυνατότητα αξιοκρατικής και ισότιμης διεκδίκησης θέσεων μέσω διαγωνισμών και προκηρύξεων του δημοσίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα:

 1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,
 2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας,
 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας,
 4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,
 5. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
 6. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
 7. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας.
 8. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)
 9. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σχολή Επιστημών των Φυτών, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
 10. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
 11. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
 12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, είναι επιτακτική η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την επέκταση της άσκησης του επαγγέλματος ΠΕ Γεωπόνου, Δασολόγου και Ιχθυολόγου και  στους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων κατεύθυνσης γεωπονίας, δασολογίας και ιχθυολογίας 5ετούς φοίτησης, τα οποία ιδρύθηκαν μετά το 2014 και λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 Θέμα: ” Τροποποίηση του άρθρου 126 του προς ψήφιση ν/σ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις”

 Άρθρο 126

Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου, Δασολόγου και Ιχθυολόγου – Τροποποίηση αρθρ. 1 του Π.Δ. 344/2000

Οι περ. α) των παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 1 του πδ 344/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, τροποποιούνται ως ακολούθως:

 H περ. α) της παρ. 1 του αρθρ. 1 του πδ 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου, διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

αβ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

αγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

αδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

αε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,

αστ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας,

αζ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας,

αη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

αθ) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

αι) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ακ) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας.

αλ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών Γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης”.

 1. H περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του Δασολόγου, διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους Δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

αβ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

αγ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

αδ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σχολή Επιστημών των Φυτών, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

αε) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

αστ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

αζ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

αη) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών Δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης».

 1. H περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του Ιχθυολόγου, διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους Ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

αβ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,

αγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.,

αε) Κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης”.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Παπανδρέου

Μπορείτε να δείτε την Τροπολογία όπως κατατέθηκε εδώ.