Χαρά Κεφαλίδου: Κατάθεση Τροπολογίας για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή με Αρ.Πρωτ.1578/150/07.02.2023

Τροπολογία – Προσθήκη
στο σ/ν «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξη»

Θέμα: “Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017 και τροποποίηση παρ. 8 αρθρ. 473 του Ν. 4957/2022”

Αιτολογική
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, αυτού της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων (ΕΛΕ). Με το άρθρο 288 παρ. 1 του Ν. 4957/2022 όπου περιελήφθηκε αντίστοιχη διάταξη για τα μέλη ΔΕΠ, επιλύθηκε το θέμα αναγνώρισης προυπηρεσίας μελών ΔΕΠ, κάτι το οποίο δεν έγινε δυστυχώς για τους Ερευνητές και ΕΛΕ.
Η μισθολογική απομείωση αλλά και η θεσμική υποβάθμιση των Ερευνητών που επήλθε με την εφαρμογή του Ν.4472/2017 σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, συνιστά αποτρεπτικό παράγοντα για την προσέλκυση νέων Ερευνητών στον ερευνητικό ιστό και ειδικότερα από το εξωτερικό (brain gain).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, η εν λόγω τροπολογία αν και είχε περιληφθεί στο αρχικό κείμενο του παρόντος σ/ν του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχοντας την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝΕ ωστόσο τελικά δεν περιελήφθει στο κατατεθέν προς ψήφιση σ/ν στη Βουλή.
Ειδικότερα στο άρθρο 133 του Ν. 4472/2017 που αναφέρεται στην προϋπηρεσία των ερευνητών και ΕΛΕ, προβλέπονται τα εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
Επίσης στο άρθρ. 288 παρ. 1 του Ν. 4957/2022 προβλέπονται τα εξής:
“1. Η παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί του χρόνου και του τρόπου μισθολογικής εξέλιξης, τροποποιείται ως προς το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής, καθώς ως προς το έργο το οποίο αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ειδικώς για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.».
Κατά συνέπεια και προς απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 133 του Ν. 4472/2017 για την αναγνώριση προτπηρεσίας των Ερευνητών και των ΕΛΕ.

Επίσης σύμφωνα με το το άρθρο 246 παρ. 4 του Ν. 4957/2022 «Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής, αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής τους. Οι παρακρατήσεις αποτελούν ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την περ. δ) του άρθρου 230.» .

Η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυε με παλαιότερο νόμο στα ΑΕΙ για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ μαζί με άλλες διατάξεις οι οποίες δεν ίσχυαν στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και συμπεριλήφθηκε εκ νέου στον Ν. 4957/2022. Στις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου, στο άρθρο 473 παρ. 8, αναφέρεται συνοπτικά ότι τα άρθρα 229-259 (πλην του άρθρου 257) εφαρμόζονται και στα ΕΚ. Στο άρθρο 246 ορίζεται σαφώς ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται σε μέλη ΔΕΠ και δεν ορίζεται ότι όπου στα άρθρα που εφαρμόζονται στα ΕΚ αναφέρονται τα μέλη ΔΕΠ νοείται το ερευνητικό προσωπικό.
Οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν ασάφειες και ανησυχία στα ΕΚ λόγω του δημοσιονομικού χαρακτήρα της ρύθμισης και κατ’ επέκταση, εμπλοκή του ερευνητικού προσωπικού στη συγκεκριμένη διάταξη χωρίς να τεκμαίρεται ρητώς.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ισονομίας, αλλά και προς αποφυγή περαιτέρω δυσλειτουργιών, η παρούσα νομοθέτηση περί αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των ΕΛΕ κατ’ αντιστοιχία με αυτή των μελών ΔΕΠ, κρίνεται απολύτως αναγκαία.

Προτεινόμενη ρύθμιση
Αρθρο

Θέμα: “Τροποποίηση παρ. 4 αρθρ. 133 του Ν. 4472/2017 και παρ. 8 του άρθρ. 473 του Ν. 4957/2022″”

Α) Το άρθρ. 133 παρ. 4 του Ν. 4472/2017 τροποποείται ως ακολούθως:

«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Β)Η παρ. 8 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, τροποποιείται ως εξής:

“8. α) Οι διατάξεις του Κεφάλαιο ΚΖ’, πλην του άρθρου 257 και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 246, εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και προγραμμάτων τους”.

Αθήνα, 7 /1/2023

Οι υπογράφοντες Βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Απόστολος Πάνας

Μπορείτε να δείτε την Τροπολογία όπως κατατέθηκε στη Βουλή εδώ.