Χαρά Κεφαλίδου: Κατάθεση της Κ.Ο. δύο (2) Τροπολογιών για επίδομα μητρότητας & αναστολή αύξησης ασφαλιστικών εισφορών αγροτών / ελ. επαγγελματιών
Κατάθεση Τροπολογιών με Αρ.Πρωτ. 1559 και 1561/24.01.2023

Δύο (2) Τροπολογίες για το Επίδομα μητρότητας μη μισθωτών γυναικών – ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και την μετάθεση αύξησης εισφορών μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ το έτος 2024 κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

 Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των Τροπολογιών:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

Θέμα: «Επίδομα μητρότητας μη μισθωτών γυναικών – ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινομένη διάταξη προτείνεται η μεταβολή επί τα βελτίω του υφισταμένου νομοθετικού καθεστώτος του επιδόματος μητρότητας των μη μισθωτών γυναικών-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, με τρόπο τέτοιο, ώστε αφενός το ύψος του επιδόματος στις μη μισθωτές να ανέλθει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο και αφετέρου το ύψος του επιδόματος να εξομοιωθεί με εκείνο των μισθωτών ασφαλισμένων που αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Αυτή, άλλωστε, η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών έναντι των ασφαλιστικών κινδύνων, ανεξαρτήτως του (πρώην) φορέα ασφάλισης στον οποίο υπάγονταν είναι κεφαλαιώδης υποχρέωση της Πολιτείας προς όλες τις ασφαλισμένες του e- ΕΦΚΑ και τον βασικότερο λόγο ενοποίησης όλων των πρώην Ταμείων στον e- ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα: με την τροπολογία προτείνεται οι μη μισθωτές, άμεσα ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, να δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ενώ το ύψος του μηνιαίου επιδόματος δεν μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου νομοθετημένου μισθού του άρθρου 134 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία του τοκετού.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι το επίδομα μητρότητας δικαιούνται και οι παράλληλα ασφαλισμένες (ως μισθωτές και μη μισθωτές στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, ούτε υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Η αναγκαιότητα της παρούσας ρύθμισης πηγάζει από την συνεχιζόμενη άνιση αντιμετώπιση των γυναικών ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ από το ασφαλιστικό σύστημα (παρά την ρητή υποχρέωση που θεσπίζει το άρθρο 52 παρ. 3 του ν. 4387/2016 περί σύνταξης Ενιαίου Κανονισμού Παροχών), αφού, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το επίδομα μητρότητας στις μη μισθωτές ασφαλισμένες υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου επιδόματος στις μισθωτές – αμειβόμενες τουλάχιστον με τον κατώτατο μισθό. Ειδικότερα, το επίδομα μητρότητας στις αποκλειστικά αυτοτελώς απασχολούμενες μητέρες – ασφαλισμένες του πρώην Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Υ.Δ.Θ., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Υ.Σ.) ανέρχεται συνολικά σε 800 ευρώ για διάστημα 4 μηνών (200 ευρώ μηνιαίως), στις ασφαλισμένες του πρώην ΟΑΕΕ συνολικά σε 600€ ευρώ (150 ευρώ μηνιαίως) για διάστημα 4 μηνών, ενώ στις μη μισθωτές του πρώην ΟΓΑ σε ποσό 486,77 ευρώ (χορηγείται εφάπαξ).

Η ανάγκη της παρούσας ρύθμισης προκύπτει, επιπλέον, λόγω της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού προβλήματος που οφείλουν να αντιμετωπισθούν εγκαίρως ώστε να αποφευχθούν στο άμεσο μέλλον δραματικές επιπτώσεις για τη χώρα, την κοινωνία και την οικονομία. Η ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι πιο αναγκαία από ποτέ και στην κατεύθυνση αυτή, δεδομένης της υπολειμματικής κάλυψης των μη μισθωτών γυναικών-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, η παρούσα ρύθμιση αποτελεί ένα από τα αναγκαία μέτρα στήριξης της μητέρας και της οικογένειας.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» προστίθεται άρθρο ως εξής:

“Άρθρο …”

1. Οι μη μισθωτές γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Το επίδομα χορηγείται και στις κυοφόρους μη μισθωτές γυναίκες, τις τεκμαιρόμενες μη μισθωτές μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα και στις μη μισθωτές γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο (2) ετών.
2. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος δεν μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου νομοθετημένου μισθού του άρθρου 134 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία του τοκετού.

3. Για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας απαιτούνται:
α) η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά, γ) η κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ των κάτωθι δικαιολογητικών: i) αίτηση της ασφαλισμένης εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του τοκετού, ii) ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού και iii) υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται επίδομα μητρότητας από άλλο φορέα.

4. Ειδικά στην περίπτωση παράλληλα ασφαλισμένων γυναικών, ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ ως μισθωτές και μη μισθωτές, το επίδομα μητρότητας χορηγείται στο ύψος του επιδόματος που χορηγεί ο τομέας ασφάλισης μισθωτών του e-ΕΦΚΑ στον οποίο υπάγεται η ασφαλισμένη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ύψους του κατώτατου νομοθετημένου μισθού του άρθρου 134 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία του τοκετού.
5. Το επίδομα μητρότητας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

Θέμα: «Μετάθεση αύξησης εισφορών μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ το έτος 2024»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινομένη διάταξη επιχειρείται αφενός η αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών ασφαλισμένων ΟΓΑ/ΕΦΚΑ, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών για το έτος 2023 και αφετέρου η θέσπιση λελογισμένου ποσοστού αύξησης των εισφορών τους από το 2024 και εφεξής.
Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης πηγάζει από το γεγονός ότι κατά την εισαγωγή των ρυθμίσεων των άρθρων 39 παρ. 6, 40 παρ. 4, 41 παρ. 6 και 97 παρ. 5 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, που προβλέπουν την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος του τρέχοντος Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από 1.1.2023, δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών στην ελληνική οικονομία μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν, που καθιστούν την εφαρμογή της καταστροφική τόσο για τους αγρότες όσο και για τους μικρούς και μεσαίους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες και δη για τους νεότερους από αυτούς.
Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στο υπέρογκο για το μέσο εισόδημα ποσοστό 10-12%, η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα αλλά και η Ευρώπη γενικότερα, σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των εισοδημάτων μετά την 10ετή υπαγωγή σε καθεστώς μνημονίων αλλά και την κρίση λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθιστούν αναγκαία την αναστολή εφαρμογής της άνω ρύθμισης για το 2023.
Η παρούσα διάταξη αποτελεί μια ρεαλιστική λύση στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία μεγάλο μέρος των μη μισθωτών ασφαλισμένων καλείται αφενός να τηρήσει τις θεσπισμένες ρυθμίσεις παλαιότερων ασφαλιστικών οφειλών, αφετέρου να είναι συνεπές στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Κατά συνέπεια, η υπέρογκη αύξηση κατά περίπου 10% των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτή προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το 2023, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε δημιουργία νέου κύματος οφειλών, γεγονός που θα επιδεινώσει την εισπραξιμότητα των εισφορών του ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, για να αποφευχθεί η δημιουργία ανάλογης στρέβλωσης στο μέλλον, προτείνεται η θέσπιση ανώτατου πλαφόν αύξησης εισφορών των μη μισθωτών ίσο με 3%: για το 2024 επί του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από το 2025 και εφεξής επί του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» προστίθεται άρθρο ως εξής:

“Άρθρο …”

Μετάθεση αύξησης εισφορών μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ το έτος 2024

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
6.Από την 1.1.2024 έως την 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 3%. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 3%.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
4. Aπό την 1.1.2024 έως την 31η.12.2024 τα κατά τις παραγράφους 1 και 6 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 3%. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 3%.

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από την 1.1.2024 έως την 31.12.2024 τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 3%. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 3%.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Aπό την 1.1.2024 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 3%. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 3%».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

Μπορείτε να δείτε σχετική ανάρτηση στο www.kinimaallagis.gr.