Η Χαρά Κεφαλίδου με κατάθεση Τροπολογίας στηρίζει τους Παραγωγούς Αγροτικών Προϊόντων
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή των Ελλήνων

Τροπολογία για την άρση της κατάφωρης αδικίας που επήλθε με την κατάργηση των Αγορών Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που συζητείται  σήμερα, Δευτέρα 12-12-2022, στη Βουλή των Ελλήνων.

 

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

 Θέμα : Αγορές παραγωγών αγροτικών προϊόντων

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προς ψήφιση τροπολογία διορθώνει την αδικία που επήλθε με την αιφνιδιαστική κατάργηση των αγορών παραγωγών αγροτικών προϊόντων και την θεσμοθέτηση αγορών παραγωγών μόνο βιολογικών προϊόντων. Η ως άνω κατάργηση επήλθε από την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν 4235/2014, ΦΕΚ 32 Α (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 46 Ν 4384/2016, ΦΕΚ 78 Α) με την παρ. 7 του άρθρου 20 του Νόμου 4492/2017, ΦΕΚ 156 Α.

Με τις αγορές παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, εξασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών που προμηθεύονται ποιοτικά τοπικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές αφού εκλείπουν τα έξοδα μετακινήσεων και το κέρδος των μεσαζόντων.

Παράλληλα η δυνατότητα εναλλακτικής διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς άμεσα στους καταναλωτές εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τον αγροτικό πληθυσμό ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η τοπική οικονομία.

Άλλωστε οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων δεν είναι εφικτό να συσταθούν και να λειτουργήσουν σε μικρές επαρχιακές πόλεις λόγω του περιορισμένου αριθμού των παραγωγών βιολογικών προϊόντων και της έλλειψης επαρκούς ενδιαφέροντος των καταναλωτών.

Όσον αφορά στις ήδη υφιστάμενες αγορές παραγωγών αγροτικών προϊόντων που λειτουργούν με βάση τον προαναφερόμενο νόμο, για τις οποίες υπήρξαν κατ ́ επανάληψη διαβεβαιώσεις των αρμοδίων Υπουργών ότι θα ρυθμισθεί-νομιμοποιηθεί η λειτουργία τους, αυτές είναι δίκαιο να εξακολουθήσουν να λειτουργούν προσωρινά, με βάση την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών για την αποφυγή της απρόσμενης ανατροπής μιας ήδη διαμορφωμένης έννομης κατάστασης και τον περιορισμό της ζημίας που θα προκαλέσει αυτή η ανατροπή, μέχρι την έκδοση της Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ν 4235/2014, όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος 1.1 ως εξής:

1.1 α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα μπορούν να λειτουργούν αγορές παραγωγών. Στις αγορές παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των νωπών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και μεταποιημένων το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.

β) Για τη συμμετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγωγοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τους νόμους 3874/2010 (Α ́ 151) και 2520/1997 (Α ́ 173), όπως κάθε φορά ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/ εκτροφής. Οι παραγωγοί συμμετέχουν στις αγορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

γ) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών, συνιστάται ανά περιφερειακή ενότητα, αυτοδιαχειριζόμενος φορέας αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ορίζεται ο υπεύθυνος για τη λειτουργία τους και καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Κάθε αγορά παραγωγών μπορεί να λειτουργεί είτε σε δημόσιο χώρο που καθορίζεται μετά από έγκριση του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 56 ν 4235/2014, όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος 3.γ ως εξής:

3.γ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:

γα) Τα αρμόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών.

γβ) Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1.1.

Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης οι αγορές παραγωγών για τις οποίες έχει ήδη συσταθεί ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας του εδαφίου γ) της παραγράφου 1.1 αυτού του άρθρου και οι οποίες λειτουργούν προσωρινά, θεωρείται ότι λειτουργούν νόμιμα με ευθύνη αυτού του φορέα.

Η προτείνουσα Βουλευτής

 

Χαρά Κεφαλίδου