Χαρά Κεφαλίδου: Αποτρεπτική η μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για το Υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων» στο 80% και η συμμετοχή με πραγματικό χρήμα και όχι με τεκμαρτές δαπάνες.
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αρ. Πρωτ. : 1199/01-12-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά, σχετικά με τη μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το ΤΑΑ για το Υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων», στο 80% και τη συμμετοχή με πραγματικό χρήμα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε αποκλεισμό από την δράση αυτή οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Συμπράξεις ερευνητικών φορέων και οργανώσεων των ίδιων των επενδυτών και την αποτροπή κάθε προσπάθειας γενετικής βελτίωσης των ελληνικών φυλών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά

Θέμα: «Αποτρεπτική η μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για το Υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων» στο 80% και η συμμετοχή με πραγματικό χρήμα και όχι με τεκμαρτές δαπάνες».

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) «Ελλάδα 2.0», εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 165/7-04-2022, με την οποία προσκαλεί τους δυνητικά δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στο Υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων».

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά ερευνητικούς οργανισμούς και φορείς κτηνοτρόφων (κυρίως Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, κλπ.) και ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 702/2014 της Επιτροπής, στον οποίο ρητά αναφέρονται τα ακόλουθα:

  1. Άρθρο 21 «Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» σημείο 8: η ένταση ενίσχυσης περιορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
  2. Άρθρο 24 «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης των γεωργικών προϊόντων» σημείο 8: η ένταση ενίσχυσης περιορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
  3. Άρθρο 27 «Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα» α) ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων και β) ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 70% του κόστους των δοκιμών που διενεργούνται από τρίτους ή για λογαριασμό τους με σκοπό τον προσδιορισμός της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με εξαίρεση τους ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης του ζωικού κεφαλαίου και τους συνήθεις ελέγχους ποιότητας του γάλακτος.
  4. Άρθρο 31 «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας» σημείο 7: η ένταση ενίσχυσης περιορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ταυτόχρονα, όμως, στην πρόσκληση και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4.3 «Ένταση Ενίσχυσης», αναφέρεται ότι η ένταση ενίσχυσης (ποσοστά ενίσχυσης) ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

α) Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21, του Καν. 702/2014): 80%

β) Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (άρθρο 24, του Καν. 702/2014): 80%

γ) Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα (άρθρο 27, του Καν. 702/2014): 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους ελέγχους αποδόσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%

δ) Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας (άρθρο 31 του Καν. 702/2014): 80%.

Παράλληλα, στο κείμενο της πρόσκλησης προβλέπεται:

  1. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, η «ιδιωτική συμμετοχή που αποτελείται από την ιδία συμμετοχή ή/και την εξωτερική χρηματοδότηση, κατά μόνας και συνδυαστικά», τεκμηριώνεται μεταξύ άλλων «με βεβαίωση μέσου υπολοίπου, των εταιρικών λογαριασμών ή/και του τραπεζικού λογαριασμού των μετόχων/εταίρων, του τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης ενίσχυσης, με σκοπό την απόδειξη της διαθεσιμότητας των ιδίων πόρων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής», και με την «i. Πρόθεση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ ή ii. Έγκριση με τραπεζικό δανεισμό, από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ, με ρητή πρόβλεψη ότι το δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή iii. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και βεβαίωση γνωστοποίησής της στο ΓΕΜΗ».
  2. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής προβλέπει: «i. Πρόθεση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ για οποιοδήποτε από τα μέλη/εταίρους/μέτοχους της υπό σύσταση εταιρείας ή ii. Βεβαίωση μέσου υπολοίπου, τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας ή των μετόχων/εταίρων, τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, με σκοπό την απόδειξη της διαθεσιμότητας των ιδίων πόρων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής».

Δημιουργούνται αυτονόητα ερωτηματικά τόσο για τη μείωση του ποσοστού ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης κατά 20% όσο και για τον τρόπο τεκμηρίωσης της ιδίας συμμετοχής με χρηματικά διαθέσιμα ή δανειοδότηση.

Σε προηγούμενες σχετικές προσκλήσεις όταν υπήρχε ιδία συμμετοχή, αυτή καλύπτονταν από τις τεκμαρτές δαπάνες, δηλαδή από τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, την απόσβεση εξοπλισμού και τις δαπάνες για αμοιβές του προσωπικού και δεν απαιτούνταν τεκμηριώσεις ρευστότητας.

Με την τακτική αυτή οδηγούνται σε αποκλεισμό από την δράση αυτή οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Συμπράξεις ερευνητικών φορέων και οργανώσεων των ίδιων των επενδυτών, με αποτέλεσμα την αποτροπή κάθε προσπάθειας γενετικής βελτίωσης των ελληνικών φυλών.

Μετά την δεκαετή οικονομική κρίση, την τριετή πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την επισιτιστική ανασφάλεια, τη συνεχή αύξηση των ζωοτροφών, των λιπασμάτων κλπ. που πλήττουν τους παραγωγικούς φορείς της χώρας μας, είναι απαραίτητες γι’ αυτούς από την Κυβέρνηση κάθε μορφή ενίσχυσης και όχι αναιτιολόγητοι αποκλεισμοί.

Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι τα ταμειακά διαθέσιμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, μετά τις πολλαπλές κρίσεις, είναι περιορισμένα και η εξεύρεση πόρων μέσω δανειοδότησης είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιος είναι ο λόγος της μείωσης του ποσοστού ενίσχυσης στην πρόσκληση ανά κατηγορία ενισχύσεων στο 80% και όχι στο 100%, όπως προβλέπεται ρητά στον Κανονισμό ΕΕ 702/2014 της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε αποκλεισμό από την δράση αυτή οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Συμπράξεις ερευνητικών φορέων και οργανώσεων των ίδιων των επενδυτών και την αποτροπή κάθε προσπάθειας γενετικής βελτίωσης των ελληνικών φυλών;
  2. Γιατί το 20% της ιδίας συμμετοχής τεκμηριώνεται με ταμειακά διαθέσιμα ή δανεισμό και όχι με τεκμαρτές δαπάνες των επιχειρήσεων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και δη στη σημερινή οικονομικά δύσκολη συγκυρία, που τα ταμειακά διαθέσιμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, μετά τις πολλαπλές κρίσεις, είναι περιορισμένα και η εξεύρεση πόρων μέσω δανειοδότησης είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου