Χαρά Κεφαλίδου: Τροπολογία για τη διεύρυνση του πεδίου διασφάλισης της προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών από τα άτομα με αναπηρία.
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή από την Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής

Τροπολογία για τη διεύρυνση του πεδίου διασφάλισης της προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών από τα άτομα με αναπηρία κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»..

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Θέμα: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η προσβασιμότητα αποτελεί αφενός αυτοτελές δικαίωμα στο οποίο η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αφιερώνει ειδικό άρθρο (άρθρο 9:Προσβασιμότητα), αφετέρου προϋπόθεση-κλειδί για τη διασφάλιση ισότιμης απόλαυσης όλων των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα με αναπηρία.
Δεδομένου αφενός του σκοπού του νομοσχεδίου που είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών Η προς ενσωμάτωση οδηγία , αφετέρου ότι η οδηγία θέτει τους ελάχιστους όρους διασφάλισης του ανωτέρω σκοπού , προτείνεται η κατωτέρω τροπολογία με την οποία διευρύνεται το πεδίο διασφάλισης της προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 2 και παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
1. Ο παρών εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
α) τα υλικά συστήματα πληροφορικής γενικής χρήσης από τους καταναλωτές και τα λειτουργικά συστήματα για τα εν λόγω υλικά συστήματα,
β) τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης:
βα) τερματικά πληρωμών,
ββ) τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που προορίζονται ειδικά για την παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από τον παρόντα:
i) αυτόματες ταμειακές μηχανές,
ii) μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων,
iii) μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων,
iv) διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που παρέχουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών που εγκαθίστανται ως αναπόσπαστα τμήματα οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων ή τροχαίου υλικού
γ) τον τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με διαδραστικές υπολογιστικές δυνατότητες που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
δ) τον τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με διαδραστική υπολογιστική δυνατότητα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, και
ε) τις συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, ο παρών εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πλην των υπηρεσιών μετάδοσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ μηχανών,
β) τις υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων,
γ) τα ακόλουθα στοιχεία των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα,
γα) δικτυακούς τόπους. Ειδικότερα για τους δικτυακούς τόπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος.
γβ) υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των φορητών εφαρμογών. Ειδικότερα για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4727/2020, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος.
γγ) ηλεκτρονικά εισιτήρια και υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων,
γδ) μετάδοση πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Ειδικά ως προς τις οθόνες πληροφοριών, αφορά μόνον στις διαδραστικές οθόνες που βρίσκονται εντός της ελληνικής Επικράτειας, και
γε) διαδραστικά αυτοεξυπηρέτησης που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένων όσων είναι εγκατεστημένα ως αναπόσπαστα τμήματα οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων ή τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται στην παροχή οποιουδήποτε τμήματος των εν λόγω υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών,
δ) τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές και εργαζόμενους στον τραπεζικό τομέα,
ε) ηλεκτρονικά βιβλία και υλικό εξοπλισμό που προορίζεται ειδικά για αυτά, και
στ) υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου,
ζ) υπηρεσίες υγείας όλων των βαθμίδων και κατηγοριών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
η) υπηρεσίες εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
θ) υπηρεσίες τουρισμού.
3. Ο παρών εφαρμόζεται στη διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης προς και από τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», μετά την 28η Ιουνίου 2027.
4. Ο παρών δεν εφαρμόζεται στο ακόλουθο περιεχόμενο δικτυακών τόπων και φορητών εφαρμογών:
α) στα προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου που δημοσιεύθηκαν πριν την 28η Ιουνίου 2025,
β) στους μορφότυπους αρχείου γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν από την 28η Ιουνίου 2025,
γ) στους επιγραμμικούς χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο και προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης,
δ) στο περιεχόμενο τρίτου μέρους το οποίο ούτε χρηματοδοτείται, ούτε αναπτύσσεται από τον οικονομικό φορέα, ούτε είναι υπό τον έλεγχό του,
ε) στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων και των φορητών εφαρμογών που χαρακτηρίζονται ως αρχεία, και περιέχουν αποκλειστικά περιεχόμενο που δεν επικαιροποιείται ή τίθεται υπό δημοσίευση μετά την28η Ιουνίου 2025.
5. Ο παρών εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του ν. 4672/2020 (Α΄ 48), περί επιτρεπόμενων χρήσεων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων και των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 «για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» (L 242).

Άρθρο 2
Το Άρθρο 5 «Απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Απαιτήσεις προσβασιμότητας
(άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
«1. Όλα τα προϊόντα τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των Τμήματων I και ΙΙ του Παραρτήματος I, εξαιρουμένων των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, ως προς το Τμήμα ΙΙ του ως άνω Παρατήματος.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, όλες οι υπηρεσίες τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των Τμημάτων ΙΙΙ και IV του Παραρτήματος I.
3. Το δομημένο περιβάλλον συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, επιπρόσθετα δε της παραπάνω συμμόρφωσης η προσβασιμότητα των επιχειρήσεων που παρέχουν προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτονται από τον παρόντα, πιστοποιείται με το Ελληνικό Σήμα Προσβασιμότητας ή άλλο παρόμοιο, βάσει του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία -Απαιτήσεις και συστάσεις».
4. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, απαλλάσσονται από την τήρηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας της παρ. 2 υποχρεούνται όμως να συμμορφώνονται με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (ΦΕΚ Β΄2998/20.07.2020.
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξασφαλίζουν ότι η απάντηση στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» από το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης «PSAP» τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις προσβασιμότητας του Τμήματος V του Παραρτήματος I.
6. Όλα τα τμήματα εξυπηρέτησης – υποστήριξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα αποδέχονται την υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας (RELAY SERVICE) του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών ως τρόπο επικοινωνίας, δίχως να υπάρχει κώλυμα λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον ο ίδιος ο κωφός-βαρήκοος χρήστης/καταναλωτής έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.
Σε σημεία εξυπηρέτησης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων τοποθετούνται tablets με εγκατεστημένη την εφαρμογή IRIS (https://www.myiris.gr/) της υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερμηνείας (RELAY SERVICE) του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.»

Άρθρο 3
Το Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (άρθρο 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)» αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών
(άρθρο 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος.
2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το Παράρτημα IV και διενεργούν τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο εν λόγω Παράρτημα ή αναθέτουν τη διενέργειά της σε τρίτο για λογαριασμό τους.
Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με αυτήν τη διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση «CE». 3. Οι κατασκευαστές διατηρούν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί πέντε (5) έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των σειρών παραγωγής προς τον παρόντα. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές, με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση προϊόντος, λαμβάνονται, δεόντως, υπόψη.
5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταύτισή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, εξασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. 6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομά τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό στοιχείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα και σε γραφή Braille ή/και άλλες προσβάσιμες μορφές.
7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες, καθώς και κάθε επισήμανση είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες και είναι δυνατόν να παρασχεθούν σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.
8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ή, κατά περίπτωση, να το αποσύρουν. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως, για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθώς και σχετικών καταγγελιών.
9. Οι κατασκευαστές παρέχουν, στην ελληνική γλώσσα, στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Αν προκύπτει η μη συμμόρφωση του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα, οι κατασκευαστές συνεργάζονται με την αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.»

Άρθρο 4
Το Άρθρο 9 «Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων
(άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενα προϊόντα.
2. Πριν διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV. Επίσης, οι εισαγωγές εξασφαλίζουν α) ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω Παράρτημα, β) ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση «CE» και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και γ) ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 7.
3. Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και την αρχή εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.
4. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα και σε γραφή Braille ή/και άλλες προσβάσιμες μορφές.
5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα και είναι δυνατόν να παρασχεθούν σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.
6. Οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για κάποιο προϊόν, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς να μη θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.
7. Οι εισαγωγείς θέτουν, για περίοδο πέντε (5) ετών, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση της αρχής εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος, κατόπιν αιτήματός της.
8. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ή να το αποσύρουν. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρχή εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθώς και σχετικών καταγγελιών.
9. Οι εισαγωγείς παρέχουν, στην ελληνική γλώσσα, στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επίσης, συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τις απαιτούμενες ενέργειες προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 5
Το Άρθρο 14 «Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)»αντικαθίσταται ως εξής ::
«Άρθρο 14
Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση
(άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
«1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 5 εφαρμόζονται στον βαθμό που η συμμόρφωση:
α) δεν απαιτεί σημαντική αλλαγή στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα τη θεμελιώδη μεταβολή του βασικού χαρακτήρα τους, και
β) δεν συνεπάγεται την επιβολή δυσανάλογης επιβάρυνσης για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
2. Οι οικονομικοί φορείς διενεργούν τεκμηριωμένη εκτίμηση ως προς το κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 5 προκαλεί σημαντική αλλαγή ή, με βάση τα σχετικά κριτήρια που προσδιορίζονται στο Παράρτημα VI, συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση κατά την περ. β) της παρ. 1.
3. Οι οικονομικοί φορείς διατηρούν όλα τα σχετικά αποτελέσματα για περίοδο πέντε (5) ετών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία της τελευταίας διάθεσης προϊόντος στην αγορά ή της τελευταίας παροχής υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Κατόπιν αιτήματος της αρχής εποπτείας της αγοράς ή της αρχής ελέγχου της συμμόρφωσης των υπηρεσιών, κατά περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς παρέχουν στις αρχές αντίγραφο της εκτίμησης που αναφέρεται στην παρ. 2.
4. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών εφόσον τεκμηριώσουν τη δυσανάλογη επιβάρυνση, εφαρμόζουν μέτρα εναλλακτικής εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία προσβάσιμης σε αυτά.
5. Οι πάροχοι υπηρεσιών που επικαλούνται την περ. β) της παρ. 1, ανανεώνουν, τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, για κάθε κατηγορία ή είδος υπηρεσίας, την εκτίμησή τους για το κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη:
α) όταν μεταβάλλεται η προσφερόμενη υπηρεσία, ή
β) όταν ζητείται από τις αρχές εποπτείας της συμμόρφωσης των υπηρεσιών.
6. Όταν οι οικονομικοί φορείς, είτε του δημόσιου, είτε του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, που παρέχεται για τον σκοπό της βελτίωσης της προσβασιμότητας, δεν μπορούν να επικαλούνται την περ. β) της παρ. 1.
7. Όταν οι οικονομικοί φορείς επικαλούνται την παρ. 1 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν σχετικά την αρχή εποπτείας της αγοράς ή την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπηρεσιών.»

Άρθρο 6
Η παρ. 1 του άρθρου 20 «Διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)» αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 20
Διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέεςαπαιτήσεις προσβασιμότητας
(άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
«1. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, τότε διενεργεί αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν, για την υλοποίηση της οποίας συνεργάζεται με την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση του εθνικού αναπηρικού κινήματος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με την αρχή εποπτείας της αγοράς. Εάν, κατά την αξιολόγηση του πρώτου εδαφίου, η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα, τότε ζητά χωρίς καθυστέρηση από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να φέρει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εντός προθεσμίας που ορίζει, ανάλογα προς τη φύση της μη συμμόρφωσης.
Επίσης, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να αποσύρει το προϊόν από την αγορά εντός ευλόγου διαστήματος, μόνον εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου.
Το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕE) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011» (L 169) ισχύει για τα μέτρα του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου.».
Άρθρο 7
Η παρ. 2 του άρθρου 26 «Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Διοικητικές κυρώσεις
(άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
«2. Για την επιβολή κυρώσεων λαμβάνονται ιδίως υπόψη η έκταση της μη συμμόρφωσης, η ιδιότητα του οικονομικού φορέα (κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας) και το μέγεθος της επιχείρησης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προτείνεται να διαγραφεί το εξής: «ο όγκος των διατιθεμένων στην αγορά προϊόντων ή το εύρος παροχής των υπηρεσιών»), οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι επιπτώσεις αυτών, οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η εκ των υστέρων συμμόρφωση του οικονομικού φορέα, καθώς και ο βαθμός της συνεργασίας του ελεγχόμενου με τα κλιμάκια ελέγχου και την αρμόδια υπηρεσία.».

Άρθρο 8
Το άρθρο 27 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
«1. Kατ’ εφαρμογή του άρθρου 19, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, η οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς, οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και καθορίζονται οι αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των ελεγκτών.
2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26, με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται για τα προϊόντα: α) οι περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, β) το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, γ) η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, δ) η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τα προϊόντα που υπάγονται σε αυτόν.»

Άρθρο 9
Τα Τμήματα ΙΙ , V και VI του παραρτήματας Ι «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, αντικαθίστανται ως εξής:

«Τμήμα II
Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 3, εξαιρουμένων των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης της περ. β
«Επιπλέον των απαιτήσεων του Τμήματος I, η συσκευασία και οι οδηγίες των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν τμήμα καθίστανται προσβάσιμες με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι:
α) η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ιδίως άνοιγμα, κλείσιμο, χρήση, διάθεση), και εφόσον παρέχονται, των πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθίστανται προσβάσιμη και, όταν αυτό είναι εφικτό, η πληροφορία προσβασιμότητας παρέχεται στη συσκευασία,
β) οι οδηγίες για την εγκατάσταση και συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση του προϊόντος που δεν παρέχονται στο ίδιο το προϊόν αλλά διατίθενται με άλλα μέσα, όπως μέσω προσβάσιμου δικτυακού τόπου, ο οποίος οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08) ή του ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντικαθιστά, οπότε και εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά, τίθενται στη διάθεση του κοινού, όταν το προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά και πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
βα) είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια,
βα) παρουσιάζονται με κατανοητό τρόπο,
βγ) παρουσιάζονται στους χρήστες έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτές,
βδ) παρουσιάζονται με γραμματοσειρά κατάλληλου μεγέθους και αρμόζοντος σχήματος, λαμβα-νομένων υπόψη των προβλέψιμων συνθηκών χρήσης, και εφαρμόζοντας επαρκή αντίθεση, καθώς και ρυθμιζόμενο διάστημα μεταξύ γραμμάτων, σειρών και παραγράφων,
βε) το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφοτύπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών υποστηρικτικών μορφοτύπων που παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
βστ) οι οδηγίες που περιέχουν μη κειμενικό περιεχόμενο συνοδεύονται από εναλλακτική παρουσίαση του περιεχομένου αυτού.».

« Τμήμα V
Ειδικές απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά την απάντηση στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» από το πλέον κατάλληλο «PSAP
«Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση από άτομα με αναπηρία των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» από το πλέον κατάλληλο «PSAP», η απάντηση στις εν λόγω επικοινωνίες επιτυγχάνεται με λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές που στοχεύουν ειδικά στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία.
Οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» λαμβάνουν κατάλληλη απάντηση, με τον τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην εθνική οργάνωση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης, στο πλέον κατάλληλο «PSAP», χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα επικοινωνίας με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη, δηλαδή με τη χρήση συγχρονισμένης φωνής και κειμένου (συμπεριλαμβανομένου κειμένου σε πραγματικό χρόνο), ή, όταν παρέχεται βίντεο, φωνής, κειμένου (συμπεριλαμβανομένου κειμένου σε πραγματικό χρόνο) και βίντεο συγχρονισμένων ως πλήρους συνομιλίας (επικοινωνία μέσω νοηματικής γλώσσας)».
« Τμήμα VI
Απαιτήσεις προσβασιμότητας για χαρακτηριστικά, στοιχεία ή λειτουργίες προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25
«Η εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που ορίζονται σε άλλες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με χαρακτηριστικά, στοιχεία ή λειτουργίες των προϊόντων και των υπηρεσιών, τεκμαίρεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Προϊόντα
α) Η προσβασιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για προϊόντα πληροί τα αντίστοιχα στοιχεία που καθορίζονται στην παρ. 1 του Τμήματος I του παρόντος Παραρτήματος, ήτοι οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν και οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος που δεν παρέχονται στο ίδιο το προϊόν καθίστανται διαθέσιμες κατά τη χρήση του προϊόντος ή με άλλα μέσα, όπως προσβάσιμο δικτυακό τόπο, ο οποίος οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08) ή του ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντικαθιστά, οπότε και εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.
β) Η προσβασιμότητα των χαρακτηριστικών, στοιχείων και λειτουργιών της διεπαφής χρήστη και ο λειτουργικός σχεδιασμός των προϊόντων συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις προσβασιμότητας της εν λόγω διεπαφής χρήστη ή λειτουργικού σχεδιασμού που ορίζονται στην παρ. 2 του Τμήματος I του παρόντος Παραρτήματος.
γ) Η προσβασιμότητα της συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν και των οδηγιών για την εγκατάσταση και συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση του προϊόντος που δεν παρέχονται στο ίδιο το προϊόν αλλά διατίθενται με άλλα μέσα, όπως μέσω προσβάσιμου δικτυακού τόπου, ο οποίος οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08) ή του ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντικαθιστά, οπότε και εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά, πλην των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο Τμήμα II του παρόντος Παραρτήματος.
2. Υπηρεσίες
Η προσβασιμότητα των χαρακτηριστικών, στοιχείων και λειτουργιών των υπηρεσιών συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα εν λόγω χαρακτηριστικά, στοιχεία και λειτουργίες που αφορούν τις υπηρεσίες που ορίζονται στα σχετικά με τις υπηρεσίες τμήματα του παρόντος Παραρτήματος.»

Άρθρο 10
Το Τμήμα Ι του Παραρτήματος IΙ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I» αντικαθίσταται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ I:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Παροχή πληροφοριών
α)
αα) Παρέχονται οπτικές και απτικές πληροφορίες ή οπτικές και ακουστικές πληροφορίεςπου υποδεικνύουν το σημείο εισαγωγής της κάρτας σε τερματικά αυτοεξυπηρέτησης ώστε τυφλοί και κωφοί να μπορούν να κάνουν χρήση του τερματικού.
αβ) Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ώστε τα άτομα με διανοητική αναπηρία να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.
αγ) Παρέχεται ψηλαφητό ανάγλυφο ή ήχος επιπλέον της γραπτής προειδοποίησης, έτσι ώστε οι τυφλοί να μπορούν να την αντιλαμβάνονται.
αδ) Το κείμενο είναι αναγνώσιμο και από άτομα με προβλήματα όρασης.
β)
βα) Το κείμενο είναι αναγνώσιμο και από άτομα με προβλήματα όρασης.
ββ) Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ώστε τα άτομα με διανοητική αναπηρία να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.
βγ) Υπάρχουν υπότιτλοι και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα όταν παρέχονται οδηγίες βίντεο
βδ) Το κείμενο είναι αναγνώσιμο και από άτομα με προβλήματα όρασης.
βε) Εκτυπωμένο κείμενο σε γραφή Μπράιγ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τυφλούς
βστ) Τα διαγράμματα συνοδεύονται από περιγραφικό κείμενο το οποίο επισημαίνει τα κυριότερα στοιχεία ή περιγράφει βασικές δράσεις.
Βζ) Δεν παρέχεται παράδειγμα.
βη) Δεν παρέχεται παράδειγμα.
βθ) Περιλαμβάνονται υποδοχή και λογισμικό στις αυτόματες ταμειακές μηχανές που
επιτρέπουν τη σύνδεση ακουστικού το οποίο λαμβάνει το κείμενο επί της οθόνης σε μορφή ήχου.
2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός
α) Παρέχονται οδηγίες με τη χρήση φωνής και κειμένου, ή ενσωματώνονται απτικά σήματα στο πληκτρολόγιο, έτσι ώστε οι τυφλοί ή οι βαρήκοοι να μπορούν να αλληλεπιδρούν με το προϊόν.

β) Τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που προσφέρουν φωνητικές οδηγίες τις προσφέρουν επίσης με τη μορφή κειμένου ή εικόνων, ώστε και οι κωφοί να μπορούν να προβούν στην απαιτούμενη ενέργεια.
γ) Παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα μεγέθυνσης του κειμένου, εστίασης σε
συγκεκριμένο εικονόγραμμα ή αύξησης της αντίθεσης, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να μπορούν να αντιληφθούν τις πληροφορίες.
δ) Επιπλέον σε τυχόν οδηγίες όπως «πατήστε το πράσινο ή το κόκκινο κουμπί» για μια επιλογή, αναγράφεται στα κουμπιά ποιες είναι οι επιλογές, προκειμένου να μπορούν να κάνουν την επιλογή και όσοι πάσχουν από αχρωματοψία.
ε) Επιπλέον σε τυχόν οδηγίες όπως «πατήστε το πράσινο ή το κόκκινο κουμπί» για μια επιλογή, αναγράφεται στα κουμπιά ποιες είναι οι επιλογές, προκειμένου να μπορούν να κάνουν την επιλογή και όσοι πάσχουν από αχρωματοψία.
Στ) Παρέχεται δυνατότητα επιπλέον αντίθεσης στις εικόνες του πρώτου πλάνου ώστε να μπορούν να τις διακρίνουν άτομα με μειωμένη όραση.
ζ) Επιτρέπεται στον χρήστη τηλεφωνικής συσκευής να επιλέξει την ένταση του ήχου και να μειώσει τις παρεμβολές με βοηθήματα ακοής, έτσι ώστε οι βαρήκοοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο.
η) Οι οθόνες αφής διαθέτουν μεγαλύτερα και καλά διαχωρισμένα κουμπιά, ώστε τα άτομα που πάσχουν από τρόμο να μπορούν να τα πιέσουν.
θ) Οι οθόνες αφής διαθέτουν μεγαλύτερα και καλά διαχωρισμένα κουμπιά, ώστε τα άτομα που πάσχουν από τρόμο να μπορούν να τα πιέσουν.
ι) Αποφεύγονται εικόνες που τρεμοπαίζουν, ώστε τα άτομα που παθαίνουν επιληπτικές κρίσεις να μην διατρέχουν κίνδυνο.
ια) Αποφεύγονται εικόνες που τρεμοπαίζουν, ώστε τα άτομα που παθαίνουν επιληπτικές κρίσεις να μην διατρέχουν κίνδυνο.
ιβ) Ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων,
επιτρέπεται στους χρήστες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους να επιλέξουν έναν κωδικό για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα τηλεφωνικής συσκευής.
ιγ) Εξασφαλίζεται ότι το λογισμικό αντιδρά με προβλέψιμο τρόπο όταν διενεργείται μια συγκεκριμένη πράξη και παρέχεται αρκετός χρόνος για εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, ώστε να είναι εύχρηστο από άτομα με διανοητική αναπηρία.
ιδ) Εξασφαλίζεται ότι το λογισμικό αντιδρά με προβλέψιμο τρόπο όταν διενεργείται μια συγκεκριμένη πράξη και παρέχεται αρκετός χρόνος για εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, ώστε να είναι εύχρηστο από άτομα με διανοητική αναπηρία.
ιε) Παραδείγματα ειδικών τομεακών απαιτήσεων
ιεα) Δεν παρέχεται παράδειγμα.
ιεβ) Δεν παρέχεται παράδειγμα.
Στοιχείο i) υποπερ.
ιεγ) περ. ιε) παρ. 2 Προβλέπεται ότι το κινητό τηλέφωνο επιτρέπει τον χειρισμό συνδιαλέξεων σε
πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι βαρήκοοι να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεαλληλεπιδραστικό τρόπο.
Στοιχείο iv)
υποπερ. ιεγ) περ.
ιε) παρ. 2 Παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης βίντεο με απεικόνιση νοηματικής
γλώσσας και κειμένου για γραπτό μήνυμα ώστε δύο κωφοί να μπορούν να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με άτομα που δεν έχουν πρόβλημα ακοής.
ιΙεδ) Οι υπότιτλοι μεταδίδονται μέσω του μετατροπέα – αποκωδικοποιητή για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κωφούς.
3. Υπηρεσίες υποστήριξης: : Για τα κωφά – βαρήκοα άτομα υπάρχουν οι κάτωθι επιλογές και είναι όλες αποδεκτές από τις υπηρεσίες υποστήριξης: RELAY SERVICE του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, βιντεοκλήση στη νοηματική γλώσσα, sms, livechat, e-mail

Άρθρο 11

Το Τμήμα ΙΙΙ του Παραρτήματος IΙ «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3» αντικαθίσταται ως εξής:
ΤΜΗΜΑ III:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ IΙΙ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Παροχή υπηρεσιών
α)Δεν παρέχεται παράδειγμα
β)
βα)Παρέχονται ηλεκτρονικά αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστή που χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες
ββ)Παρέχονται ηλεκτρονικά αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστή που χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες
βγ)Υπάρχουν υπότιτλοι και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα όταν παρέχονται οδηγίες βίντεο.
βδ)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αρχείο εκτυπώνοντάς το σε Μπράιγ.
βε)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αρχείοεκτυπώνοντάς το σε Μπράιγ.
βστ)Τα διαγράμματα συνοδεύονται από περιγραφικό κείμενο το οποίο επισημαίνει τα κυριότερα στοιχεία ή περιγράφει βασικές δράσεις.
βζ)Όταν ένας πάροχος υπηρεσίας προσφέρει κλειδί USB το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι προσβάσιμες.
γ)Παρέχεται περιγραφικό κείμενο για τις εικόνες, καθίστανται διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες με χρήση του πληκτρολογίου, δίδεται στους χρήστες επαρκής χρόνος ανάγνωσης, το περιεχόμενο εμφανίζεται και λειτουργεί με προβλέψιμο τρόπο και εξασφαλίζεται συμβατότητα με υποστηρικτικές τεχνολογίες, ώστε άτομα με αναπηρία διαφόρων ειδών να μπορούν να διαβάζουν και να αλληλεπιδρούν με τους δικτυακούς τόπους.
δ)Για τα κωφά – βαρήκοα άτομα υπάρχουν οι κάτωθι επιλογές και είναι όλες αποδεκτές από τις υπηρεσίες υποστήριξης: RELAY SERVICE του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, βιντεοκλήση στη νοηματική γλώσσα, sms, livechat, e-mail.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Απόστολος Πάνας
Μιχάλης Κατρίνης
Ευαγγελία Λιακούλη
Γεώργιος Αρβανιτίδης
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
Νάντια Γιαννακοπούλου
Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου
Ιλχάν Αχμέτ
Χρήστος Γκόκας
Γεώργιος Καμίνης
Χαράλαμπος Καστανίδης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Χαρά Κεφαλίδου
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Δημήτριος Κωνσταντόπουλος
Ανδρέας Λοβέρδος
Γεώργιος Μουλκιώτης
Μπουρχάν Μπαράν
Δημήτριος Μπιάγκης
Γεώργιος Παπανδρέου
Ανδρέας Πουλάς
Γεώργιος Φραγγίδης

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος  εδώ.