Χαρά Κεφαλίδου: Να αρθεί η κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι μητέρες Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας που δικαιούνται.
Κατάθεση Ερώτησης προς τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, Αρ. Πρωτ. 4546/08-04-2022

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, μαζί με βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη και Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη, με θέμα την άρση της κατάφωρης αδικίας που υφίστανται οι μητέρες Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας που δικαιούνται.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους Υπουργούς:

-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

-Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

Θέμα: «Να αρθεί η κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι μητέρες Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας που δικαιούνται»

Μετά την απαράδεκτη απάντηση της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Βουλής (Α.Π 3874/ Αρ.Διεκ 2487 στις 05-04-22), με την οποία ‘νίπτει τα χείρας’ της και αρνείται  την εφαρμογή της νομοθεσίας, για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας, συνεχίζοντας την κατάφωρη αδικία σε βάρος των Επιστημονικών Συνεργατών των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, στους οποίους καταβάλλει αμοιβές η Βουλή των Ελλήνων, τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, οφείλουν τουλάχιστον να πάρουν θέση και να διασφαλίσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας και την στήριξη της οικογένειας και της μητρότητας.

Με το άρθρο 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του (άρθρα 33 και 36 του ν. 4808/2021) θεσπίστηκε και παρέχεται η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας. Μάλιστα, προς άρση αμφιβολιών και δυσερμηνείας του αρχικού άρθρου 142, με την τροποποίηση – συμπλήρωσή του με τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4808/2021 διευκρινίστηκε ότι «Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται, με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης: α) στον ιδιωτικό τομέα, β) σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία, γ) σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) με σύμβαση έμμισθης εντολής,…».

Με άλλα λόγια, διευκρινίστηκε ότι η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας αποτελεί δικαίωμα κάθε εργαζόμενης μητέρας τόσο στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως είδους σύμβασης, όσο και σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα (με τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος). Προς επίρρωση αυτού, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι  η υπ’ αριθμ. Φ69/185/οικ. 19379/8-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ) ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών επεξηγεί αναλυτικά τις δικαιούχους – εργαζόμενες μητέρες και αναφέρει ρητά και χαρακτηριστικά ότι συμπεριλαμβάνονται τόσο οι εργαζόμενες μητέρες του ιδιωτικού τομέα όσο και οι εργαζόμενες μητέρες σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία.

Επειδή, παρά ταύτα και παρά την συμπλήρωση, μετά από πολλά χρόνια, του νομοθετικού κενού του αρχικού άρθρου 142 του ν. 3655/2008, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες συνεχίζουν να εξαιρούνται από αυτό το δικαίωμα, με τον ανεδαφικό ισχυρισμό ότι οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές – στους οποίους απασχολούνται-  δεν είναι «επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις» (σύμφωνα με τη διατύπωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, ως ισχύει).

Επειδή, με νεότερες διατάξεις (άρθρα 33 και 36 του ν. 4808/2021) διευρύνθηκε και  διευκρινίστηκε με σαφήνεια και ακρίβεια το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, συμπεριλαμβανόμενων πλέον – μεταξύ άλλων- τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και των «υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία», νοουμένων πλέον έτι και αυτών ως «επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων».

Επειδή είναι ξεκάθαρη η πραγματική βούληση του νομοθέτη, ο οποίος στο πλαίσιο της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τις εργαζόμενες μητέρες, σκοπεί να χορηγείται η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας και στις μητέρες – Επιστημονικούς Συνεργάτες, που έχουν σύμβαση με Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή.

Επειδή πρέπει επιτέλους να απαντηθεί το ερώτημα ποιο καθεστώς (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) διέπει τις συμβάσεις εργασίας των Επιστημονικών Συνεργατών των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, τις αμοιβές και παροχές των οποίων καταβάλλει η Βουλή των Ελλήνων και

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:

1.Όταν κατά τη συζήτηση του ν.4808/21 στη Βουλή διακηρύσσατε σε όλους τους τόνους ότι η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας θα είναι πλέον καθολική και χωρίς διακρίσεις, αυτονοήτως εξαιρούσατε τους Βουλευτές, τους Ευρωβουλευτές και την  ίδια Βουλή των Ελλήνων που ψήφισε το νόμο;(!)

2.Τι προτίθεστε να πράξετε για την ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου, ώστε να χορηγείται η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και στις μητέρες – Επιστημονικούς Συνεργάτες των Βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αμοιβές και παροχές των οποίων καταβάλλει η Βουλή των Ελλήνων;

3.Ποιος είναι ο χαρακτήρας των συμβάσεων εργασίας των Επιστημονικών Συνεργατών των Βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διοικητικός ή ιδιωτικός, και κατά συνέπεια ποιος υποχρεούται κατά τον νόμο να χορηγεί την ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας του άρθρου 142 του ν.3655/08 στους Επιστημονικούς Συνεργάτες των Βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των οποίων οι αμοιβές και παροχές καταβάλλονται από την Βουλή των Ελλήνων;

4.Σε περίπτωση που επικαλεστείτε νομοθετικό κενό, προτίθεστε άμεσα, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, να προωθήσετε ρύθμιση που θα το καλύπτει, δεδομένου ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν μητέρες εργαζόμενες, οι οποίες αμείβονται από την Βουλή και δεν έχουν την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας, δεδομένου ότι όλες οι εργαζόμενες μητέρες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ανεξαιρέτως και αδιακρίτως, την λαμβάνουν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

Ευαγγελία Λιακούλη

 

Γεώργιος Μουλκιώτης

 

Γεώργιος Αρβανιτίδης

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

 

Νάντια Γιαννακοπούλου

 

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

 

Ιλχάν Αχμέτ

 

Χρήστος Γκόκας

 

Γεώργιος Καμίνης

 

Χαρά Κεφαλίδου

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

 

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

 

Ανδρέας Λοβέρδος

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

Δημήτριος Μπιάγκης

 

Απόστολος Πάνας

 

Γεώργιος Παπανδρέου

 

Ανδρέας Πουλάς

 

Γεώργιος Φραγγίδης

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.