Χαρά Κεφαλίδου: Καμία μέριμνα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών.
Κατάθεση Ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη και Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, Αρ. Πρωτ. 5315/20-05-2022

Σε συνέχεια κατάθεσης Ερωτήσεων, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατέθεσε εκ νέου Ερώτηση, σήμερα, Παρασκευή 20 Μαΐου, μαζί με βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη και Παιδείας και Θρησκευμάτων,  κα Ν. Κεραμέως, με θέμα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς : Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Καμία μέριμνα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκαν το 1999 και βρίσκονται έκτοτε αδιαλείπτως σε λειτουργία, αριθμώντας χιλιάδες αποφοίτους. Οι σπουδές στα τμήματα αυτά, συνδυάζουν γνώσεις Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών, με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και παραγωγή νέων υλικών, σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα.

Με το ΠΔ 45/2009 (ΦΕΚ58/Α΄/08.04.2009), απονεμήθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των εν λόγω Τμημάτων, επαγγελματικά δικαιώματα ωστόσο που έως και σήμερα παραμένουν εν πολλοίς μετέωρα, με ευθύνη των συναρμόδιων Υπουργείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, δεν έχουν ενταχθεί έως σήμερα σε κανέναν Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του Εθνικού Προσοντολογίου (ΠΔ 50/2001) ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και προκηρύξεις ΑΣΕΠ και να αποκτήσουν προσόν διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε αντίθεση με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών.

Με τεκμηριωμένα αιτήματα των δύο εν λόγω Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών τους τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο έρευνας, τη λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, την πιστοποίηση των Προγραμμάτων τους από την ΕΘΑΕΕ και την εν γένει πορεία και επίπεδο σπουδών των δύο Τμημάτων, έχει προταθεί η ένταξη των αποφοίτων τους στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, γεγονός που ανταποκρίνεται πλήρως τόσο στο αντικείμενο των σπουδών τους όσο και στα προβλεπόμενα στο ΠΔ 45/2009 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τους. Τα αιτήματα αυτά έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν μάλιστα λάβει την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο από την Περιφέρεια Κρήτης όσο και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και έχουν τεθεί ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών μέσα από τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με τo υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/289/328/27-6-2019 έγγραφό του, είχε γνωστοποιήσει ότι το αίτημα θα εξεταστεί μελλοντικά, απάντηση που επαναλήφθηκε και στην υπ’αριθμ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ.1/2663/21-2-2022 απάντησή του κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με την οποία το Προσοντολόγιο τελεί υπό αναμόρφωση και «η ρητή αναφορά στο νέο «Κλαδολόγιο-Προσοντολόγιο» των πτυχίων «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης στον κλάδο «ΠΕ Περιβάλλοντος» είναι, μεταξύ άλλων, στα θέματα υπό εξέταση, στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης». Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος, για το χρόνο ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης του Εθνικού Προσοντολογίου καθώς και για το τι μέλλει γενέσθαι με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων έως την αναμόρφωση αυτή, καθώς σήμερα στερούνται αδικαιολόγητα και χωρίς δική τους ευθύνη τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις.

Περαιτέρω, ανεφάρμοστες παραμένουν οι προβλέψεις για την απασχόληση των αποφοίτων των δύο Τμημάτων στην εκπαίδευση. Αναλυτικά, στο άρθρο 1 παρ. 5 του ΠΔ 45/2009 ρητά προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι των δύο αυτών Τμημάτων μπορούν να εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών.

Για να υλοποιηθεί ωστόσο η πρόβλεψη αυτή, οι απόφοιτοι είναι αναγκαίο να ενταχθούν σε κλάδο εκπαίδευσης με την έκδοση προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3149/2003 και πιο συγκεκριμένα είτε με τη σύσταση ειδικότερου κλάδου (υποκλάδου) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Επιστήμης των Υλικών» στον κλάδο ΠΕ4 Φυσικών, είτε με την ίδρυση νέου κλάδου ή την συγχώνευση/ανακατανομή των υφιστάμενων κλάδων που θα περιλαμβάνουν και τους εν λόγω πτυχιούχους.

Παρότι έχουν υποβληθεί αλλεπάλληλα αιτήματα προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην παραπάνω κατεύθυνση, καμία ενέργεια δεν έχει υλοποιηθεί εκ μέρους της Πολιτείας, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών ούτε σε εκπαιδευτικό κλάδο να εντάσσονται αλλά ούτε και να υλοποιούνται οι προβλέψεις του ΠΔ 45/2009, οι οποίες παραμένουν γράμμα κενό. Αντίστοιχα, καμία απάντηση και πληροφόρηση δεν έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τόσο στα αιτήματα των αποφοίτων όσο και στα ερωτήματα που έχουν τεθεί μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Όλα τα παραπάνω και η αδράνεια που έχει επιδείξει η Πολιτεία επί σειρά ετών, εντείνουν την αβεβαιότητα των πτυχιούχων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, οι οποίοι αδυνατούν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά σύμφωνα με τις σπουδές τους και τα επαγγελματικά δικαιώματα που τους έχουν ήδη απονεμηθεί. Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται και οι πτυχιούχοι υφίστανται καθημερινά τις συνέπειες, σε επίπεδο προσωπικό και επαγγελματικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

  1. Θα ενταχθούν σε κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος οι απόφοιτοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών των Πανεπιστημίων Πατρών και Κρήτης αντίστοιχα, όπως υπαγορεύει το αντικείμενο των σπουδών τους και η άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία αναμόρφωσης του Εθνικού Προσοντολογίου και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί; Πώς θα προστατευθούν έως τότε οι απόφοιτοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, οι οποίοι στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε δημόσιους διαγωνισμούς;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ώστε οι απόφοιτοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών να ενταχθούν σε εκπαιδευτικό κλάδο σύμφωνα με το ΠΔ 45/2009 και αν ναι με ποιο χρονοδιάγραμμα;
  4. Σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να εναρμονίσουν τη νομοθεσία της χώρας μας με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις, ώστε να ενισχυθεί ο επιστημονικός τομέας της Επιστήμης των Υλικών, που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της εθνικής μας οικονομίας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Βασίλης Κεγκέρογλου

 Χαρά Κεφαλίδου

 Γεώργιος Παπανδρέου

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.

Σχετική συνεδρίαση ΡΜΗ – 27/06/2022.