Χαρά Κεφαλίδου: Τροπολογίες για τις συντάξεις
Κατάθεση Τροπολογιών στη Βουλή από την Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής για τις συντάξεις

Τροπολογίες κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».

  • Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4387/20 116
  • Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018
  • Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018
  • Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των Τροπολογιών:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4387/20 116»

Αιτιολογική Έκθεση

Στην παρ. 1 της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπεται, ως γενική αρχή, ότι αξιοποιείται κάθε πρόσφορο στοιχείο ή έγγραψο για την απόδειξη της ασφαλιοτέας ιδιότητας και του ασφαλιστικού χρόνου του αιτούντος. Στην παρ. 2 προβλέπεται η αξιοποίηση βιβλιαρίων ασθενείας για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης στο πρώην ‘Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι κάθε έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας, στην οποία είχε απασχοληθεί ο αιτών σύνταξη με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών. Η παρ. 4 αφορά πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης κατόπιν προηγούμενης ασφάλισής τους σε τέως ασφαλιστικό φορέα πλην του Δημοσίου, και προβλέπει ότι ο χρόνος προηγούμενης απασχόλησής τους που έχει ληψθεί υπόψη για την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια και έχει αποτυπωθεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή   e-Δ.Α.Υ.Κ. Θεωρείται χρόνος ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης. Η παρ. 5 αφορά στον χρόνο επικουρικής ασφάλισης στο πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος αξιοποιείται για τη θεμελίωση χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, όταν αυτή χορηγείται από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων. Η παρ. 6 προβλέπει ότι η αναπροσαρμογή των συντάξεων, ώστε αυτές να είναι σύμφωνες με τον ν. 4387/2016, γίνεται μηχανογραφικά. Στην παρ. 7 προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης στατιστικών μεθόδων για την επεξεργασία συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων, ώστε να γίνεται αναπροσαρμογή συντάξεων όταν ελλείπουν διαθέσιμα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ρυθμίσει τις σχετικές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες. Η παρ. 8 επιτρέπει την αξιοποίηση, προς σκοπό της επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής συντάξεων, σύγχρονων μηχανογραφικών εργαλείων και, ιδίως, Τεχνολογίας ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (Robotic Process Automation – R.Ρ.Α.), καθώς και μεθόδους αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

«1. Κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, ο χρόνος ασφάλισης του αιτούντος αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο έγγραφο που είναι πρόσφορο να αποδείξει την ασφαλιστέα ιδιότητα και τον χρόνο αυτής και, ιδίως, με βάση τα έγγραψα και τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου.

2. Για ασφαλισμένους στο πρώην ‘Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και στα πρώην Ταμεία που είχαν ενταχθεί σε αυτό, ο χρόνος ασφάλισης αποδεικνύεται και από την αντίστοιχη περίοδο ασφάλισης κλάδου ασθένειας, όπως απεικονίζεται στα ασφαλιστικά βιβλιάρια, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης αναγνώρισης του χρόνου αυτού. Στον χρόνο ασφάλισης του κλάδου ασθενείας της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου ως εμμέσως ασψαλισθέντος ούτε ο χρόνος ασφάλισης μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος.

3. Για ασφαλισμένους πρώην πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, που αιτούνται συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, όταν τελευταίος ψορέας ασφάλισης δεν ήταν το Δημόσιο, ο χρόνος επιπλέον απασχόλησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου που ζητούν να αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), αποδεικνύεται και από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας αυτής, από την οποία προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών για τον ασφαλισμένο.

4. Για πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης κατόπιν προηγούμενης ασφάλισής τους σε τέως ασφαλιστικό φορέα πλην του Δημοσίου, ο χρόνος προηγούμενης απασχόλησής τους που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια και έχει αποτυπωθεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή -Δ.Α.Υ.Κ. Θεωρείται χρόνος ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης.

5. Κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, ο συνολικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης ασφαλισμένων στο Πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αντλείται υποχρεωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.).

6. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί της αναπροσαρμογής και Προστασίας των καταβαλλομένων συντάξεων σε πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, τροποποιείται, ώστε οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, και διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του e-Ε.Φ.Κ.Α. καιτων θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, σύμφωνα με τα άρΘρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016, περί της αναπροσαρμογής και προστασίας των καταβαλλόμενων συντάξεων σε φορείς πλην Δημοσίου, πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και η παρ. 1 του άρθρου 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασψαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 (Α 220), αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με  μηχανογραφικές διαδικασίες, σύμψωνα μετην ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράψου. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά μηχανογραφικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναπροσαρμογή για κάθε ασφαλισμένο, αυτή μπορεί να γίνεται με χρήση στατιστικών μεθόδων που βασίζονται σε συγκρίσιμα στοιχεία ασψάλισης. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την αναπροσαρμογή σύνταξης με βάση στατιστικές μεθόδους που βασίζονται σε συγκρίσιμα στοιχεία ασφάλισης, οι κλάδοι ασφάλισης και τα πρώην Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α., επί των οποίων εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή με βάση στατιστικές μεθόδους, οι περιπτώσεις υποχρεωτικής εφαρμογής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

8. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αξιοποιεί σύγχρονα μηχανογραφικά εργαλεία, ιδίως τεχνολογία ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (Robotic Process Automation – R.Ρ.Α.), καθώς και μεθόδους αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων.»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται υφιστάμενη ρύθμιση νια τη διαδικασία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, ώστε να διενεργείται αυτοματοποιημένος έλεγχος ύπαρξης οφειλών του ασφαλισμένου προς τον – Ε.Φ.Κ.Α. άνω του ορίου που αποκλείει τη συνταξιοδότηση και να παρέχεται δίμηνη προθεσμία εξόφλησης των οφειλών, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης, προβλέπεται ότι η έναρξη επεξεργασίας της αίτησης, σε περίπτωση που η σύνταξη συναρτάται με την αναπηρία του ασφαλισμένου, γίνεται αφού προσκομισθεί βεβαίωση από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

«Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), περί της έναρξης του δικαιώματος σύνταξης γήρατος και περί της υποβολής και επεξεργασίας της σχετικής αίτησης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. α) προστίθενται πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάψιο, β) προστίθεται περ. ε) και η παρ. 2 του άρθρου 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασψαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαψίου για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση. Ο έλεγχος οφειλών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται σι προϋποθέσεις σε σχέση με τα όρια οψειλών του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), γίνεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος έχει οφειλές που υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, του χορηγείται προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος των οψειλών του, ώστε αυτές να μειωθούν κάτω από τα όρια αυτά. Η δίμηνη προθεσμία εμψαίνεται στο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και επέχει θέση γνωστοποίησης της σχετικής οψειλής με ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ασφαλισμένο την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν ο ασφαλισμένος προχωρήσει στην εξόφληση αυτή εντός της δίμηνης προθεσμίας, συνεχίζεται η επεξεργασία της αίτησής του και η πράξη απονομής σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει. γ) Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπεται ανά πρώην ασφαλιστικό φορέα και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.

δ) Ειδικά για τους ασφαλισμένους επαγγελματίες οδηγούς, εκπαιδευτές και αυτοκινητιστές για τους οποίους απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την έναρξη της συνταξιοδότησης, το δικαίωμα σύνταξης ξεκινά την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η χορήγηση της σύνταξης ξεκινά την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου κατατέθηκε η επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση α.

ε) Αν προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης είναι η απόδειξη ποσοστού αναπηρίας, η επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης αρχίζει μόλις προσκομισθεί ή ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο η βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περίτου ποσοστού αναπηρίας. Η πράξη απονομής σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης – Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση»

Αιτιολογική Έκθεση

Στην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπονται δύο (2) επιλογές, για τους ασφαλισμένους που πλησιάζουν το όριο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και που επιθυμούν να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης. Η παρ. 1 αφορά ασφαλισμένους που συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67°) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και χρειάζονται μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από πέντε (5) πλασματικά έτη ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης καταβάλλοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Η παρ. 2 παρέχει το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

«1. Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάάλισης που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοοτό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και έχουν πραγματοποιήσει από τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) έως τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα εννέα (4.499) ημέρες πραγματικής ασφάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλισή τους, δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από Καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι. Η αναγνώριση γίνεται με  την εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που αντιοτοιχούν οτις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης με βάση το ιοχύον κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Το δικαίωμα αυτό αποκλείεται, εάν οι ασφαλισμένοι έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

2. Ασφαλισμένοι σε Φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν ασφαλισθεί́ για τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης δύνανται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους σύμφωνα μετα άρθρα 18 ή 37 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), κατά περίπτωση, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη από την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Στην περίπτωση αυτή δεν ελέγχεται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4387/2016, περί μη αναπηρίας του ασφαλισμένου. Αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης, εκδίδεται πράξη απονομής σύνταξης η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, τον χρόνο της προαιρετικής συνέχισης, το καταβλητέο ποσό, την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος και την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, η οποία είναι η πρώτη ημέρα του επομένου μήνα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος. Η αίτηση της παρούσας παραγράψου μπορεί να υποβληθεί και αν, κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης, διαπιστωθεί ότι υπολείπονται μέχρι τρία (3) έτη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης γήρατος. Η παρούσα παράγραψος εΦαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συμπληρώνονται σι διατάξεις που αναγνωρίζουν ασφαλιστικό χρόνο με βάση την αρχή της τυπικής ασφάλισης, προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι δεν μπορεί να επανελεγχθεί η ορθή ή μη υπαγωγή του ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από τον χρόνο του ελέγχου.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

«1. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί της ασφάλισης προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον -Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλάδους, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, εισφορές που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε ασφαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμφισβητηθεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό Φορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας από την καταβολή τους».

2. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, περί των προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, πλην των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων και των ασφαλισμένων του Πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η υποπερ. αα) τροποποιείται, ώστε ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί καλόπιστα να λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές να μην επιστρέψονται, ανεξάρτητα από το εάν ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί μέχρι τις 31.12.2016 και από το εάν τα εν λόγω πρόσωπα συνεχίζουν από την Ιη.1.2017 να υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.ΦΚ.Α. λόγω της ίδιας απασχόλησης ή ιδιότητας, β) η υποπερ. αγ) καταργείται, και η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 διαμορφώνεται ως εξής:

ιια) αα) Ο χρόνος ασφάλισης προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

αβ) Από την ημερομηνία διαπίστωσης από τα αρμόδια όργανα της μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής και συνέχισης της ασφάλισης, τα ανωτέρω Πρόσωπα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών βάσειτης ασκούμενης δραστηριότητας ή της ιδιότητας.

αγ) [Καταργείται] ».

3. Η περ. β) της Παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Σε κάθε περίπτωση, εισφορές που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε ασφαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμφισβητηθεί από τον ε-Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό ψορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας από την καταβολή τους.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης