Χαρά Κεφαλίδου: Διατήρηση της παραδοσιακής ονομασίας ‘’τσίπουρου’’ και ‘’τσικουδιάς’’ για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή από την Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής

Τροπολογία κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:«Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159» σχετικά με τη διατήρηση της παραδοσιακής ονομασίας ‘’τσίπουρου’’ και ‘’τσικουδιάς’’ για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159»

Θέμα: «Διατήρηση της παραδοσιακής ονομασίας ‘’τσίπουρου’’ και ‘’τσικουδιάς’’ για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η διήμερη απόσταξη τσίπουρου και τσικουδιάς αποτελεί σημαντική παραγωγική διαδικασία, με την οποία συμπληρώνουν το εισόδημά τους περί τα 380.000 αγροτικά νοικοκυριά. Από αυτήν, διαχρονικά, παράγεται το προϊόν που στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού έχει ταυτισθεί με τις ονομασίες «τσίπουρο» και «τσικουδιά». Πρόκειται για μία υπερεκατονταετή παραδοσιακή πρακτική, από την οποία παράγονται αποστάγματα εξαιρετικής ποιότητας, από τοπικές πρώτες ύλες των ίδιων των αμπελουργών/διήμερων αποσταγματοποιών, τα οποία δικαιούνται να φέρουν την διαχρονική συνήθη ονομασία τους. Τέλος, η ίδια η καλή φήμη του «τσίπουρου» και της «τσικουδιάς» και η ταύτισή τους στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού με την Ελλάδα και τις αγροτικές περιοχές της, οφείλεται ακριβώς στους διήμερους αποσταγματοποιούς. Ως εκ τούτου, πρέπει η ονομασία αυτή να διατηρηθεί, με κατάλληλες προσθήκες που επιτρέπουν τη διάκριση των αποσταγμάτων των διήμερων αποσταγματοποιών, από τα αποστάγματα των συστηματικών αποσταγματοποιών.

Για το λόγο αυτό, ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας του Ν.2960/2001 κατοχύρωσε το δικαίωμα των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) στην παραδοσιακή ονομασία «τσίπουρο» και «τσικουδιά» προβλέποντας, στην παρ. 1 του άρθρου 82, ότι «το τσίπουρο ή η τσικουδιά που παρασκευάζεται από απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών και λοιπών επιτρεπόμενων υλών από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους), σύμφωνα με την παράγραφο Ε` του άρθρου 7 του ν. 2969/2001…».

Η Κυβέρνηση, με εντελώς απαράδεκτο τρόπο και σε βάρος των μικρών διήμερων αποσταγματοποιών, με τη διάταξη του άρθρου 27 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, τους αφαιρεί το δικαίωμα να αποκαλούν το προϊόν τους με την παραδοσιακή ονομασία «τσίπουρο» και «τσικουδιά», πράξη που, πέραν των άλλων, αντιβαίνει στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις»

Άρθρο Μόνο
Το άρθρο 27 του Μέρους Γ, Κεφαλαίου Α’ του προτεινόμενου Νομοσχεδίου αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 27
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών
αποσταγματοποιών – Αντικατάσταση άρθρου 82 του ν. 2960/2001
(παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)

«Το άρθρο 82 του ν. 2960/2001 (Α΄265) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 82

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τσίπουρου ή τσικουδιάς μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)
1. Στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς -παραδοσιακό τσίπουρο διημέρων και παραδοσιακή τσικουδιά διημέρων – της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) από πρώτες ύλες παραγωγής των ιδίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες, κατ΄ ανώτατο ετήσιο όριο, εφαρμόζεται μειωμένος έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης».

2. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε τριακόσια εβδομήντα (370) ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και εφαρμόζεται εφάπαξ και κατ’ αποκοπή.

3. Το προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών δεν επιβαρύνεται με το δικαίωμα υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48).

4. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας απόσταξης της περ. 3 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 109 του παρόντος, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. Με τη διάθεση του προϊόντος απόσταξης στην κατανάλωση, αποδίδεται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), ο αναλογών ΦΠΑ.

5. Η διάθεση στην κατανάλωση του προϊόντος απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος».

Αθήνα, 22-3-2022

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
Ευαγγελία Λιακούλη
Βασίλης Κεγκέρογλου
Γιώργος Αρβανιτίδης
Νάντια Γιαννακοπούλου
Ιλχάν Αχμέτ
Χρήστος Γκόκας
Χαρά Κεφαλίδου
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Γιώργος Μουλκιώτης
Μπουρχάν Μπαράν
Δημήτρης Μπιάγκης
Γιώργος Παπανδρέου
Ανδρέας Πουλάς
Γιώργος Φραγγίδης