Χαρά Κεφαλίδου: Άρση στον άδικο περιορισμό μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αρ.Πρωτ. 48/5.10.2021

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής,  προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, που αφορά στο θέμα του άδικου περιορισμού των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Συγκεκριμένα, στην πράξη, οι μετεγγραφές περιορίζονται μόνο σε όσους προπτυχιακούς φοιτητές φοιτούν στο πρώτο έτος αποκλείοντας έτσι τα αδέλφια που φοιτούν σε μεγαλύτερα εξάμηνα. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Άρση στον άδικο περιορισμό μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Στον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 111 /Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», όσον αφορά στις μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών και ειδικά στο άρθρο 76, με βάση το οποίο εκδόθηκε και η εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, προβλέπεται ότι: «φοιτητής ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών του». Βάζει όριο για το κατά κεφαλήν εισόδημα έως δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ. Και ορίζει ότι: α) Ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού.

β) Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Κατά τις ειδικότερες διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α΄ του άρθρου 10 της απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 142413/20.10.2020 (ΦΕΚ 4617/Β΄), θεσπίζεται η προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή θα υποβάλει, μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του.

γ) Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Επειδή η προσθήκη στο νόμο της δυνατότητας μετεγγραφής «αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών» του φοιτητή/τριας, τελικά αποδομεί και ακυρώνει τις μετεγγραφές αδελφών φοιτητών στην ίδια πόλη, με άμεση συνέπεια την μεγάλη και άδικη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου 76 του ν. 4692/2020, που καταργεί στην πράξη τις μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, περιορίζοντας αυτές μόνο σε όσους φοιτούν στο πρώτο έτος των σπουδών και αποκλείοντας παντελώς τα αδέλφια τους που φοιτούν σε μεγαλύτερο εξάμηνο, και επιβαρύνει έτσι αφάνταστα οικονομικά τις οικογένειές τους;

2. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την ενίσχυση των οικογενειών που τα παιδιά τους πέρασαν σε σχολές ΑΕΙ σε διαφορετικές πόλεις και δεν τους δίνεται πλέον η δυνατότητα να φοιτήσουν στην ίδια πόλη;
Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου